หน้าที่ 
 จาก 19
รายการ 1 ถึง 20 จาก 371
วันที่ประชุม
เลขกลุ่มการฯ
หน่วยงาน(ฉบับหน.)
หนังสือเรื่อง(ฉบับเต็ม)
จากหน่วยงาน
หนังสือลงวันที่
วันที่กลุ่มการฯลงแจ้ง
เลขรับบริหาร
21/01/2019 1543/61 ทีมคร่อม IC ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรม คณะพยาบาลสาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 02/08/2018 20/08/2018 3166/61
21/01/2019 1543/61 งานหน่วยจ่ายกลาง ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรม คณะพยาบาลสาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 02/08/2018 20/08/2018 3166/61
16/01/2019 2140/61 งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน ER ขอความร่วมมือแจ้งรายชื่อเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหน่วยปฐมพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก 02/11/2018 14/11/2018 4227/61
16/01/2019 2140/61 งานห้องคลอด LR ขอความร่วมมือแจ้งรายชื่อเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหน่วยปฐมพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก 02/11/2018 14/11/2018 4227/61
16/01/2019 2140/61 งานPalliative care ขอความร่วมมือแจ้งรายชื่อเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหน่วยปฐมพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก 02/11/2018 14/11/2018 4227/61
11/01/2019 2151/61 งาน IT ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการ ส่งเสริมสนับสนุนและรับรองมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ในถานบริการสุขภาพภาครัฐ สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 2 จังหวัดพิษณุโลก ปี2562 สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 2 30/10/2018 14/11/2018 4342/61
11/01/2019 2151/61 งานห้องคลอด LR ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการ ส่งเสริมสนับสนุนและรับรองมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ในถานบริการสุขภาพภาครัฐ สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 2 จังหวัดพิษณุโลก ปี2562 สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 2 30/10/2018 14/11/2018 4342/61
11/01/2019 2151/61 กลุ่มการพยาบาล ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการ ส่งเสริมสนับสนุนและรับรองมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ในถานบริการสุขภาพภาครัฐ สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 2 จังหวัดพิษณุโลก ปี2562 สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 2 30/10/2018 14/11/2018 4342/61
11/01/2019 2151/61 งานผู้ป่วยนอก OPD ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการ ส่งเสริมสนับสนุนและรับรองมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ในถานบริการสุขภาพภาครัฐ สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 2 จังหวัดพิษณุโลก ปี2562 สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 2 30/10/2018 14/11/2018 4342/61
15/12/2018 2049/61 กลุ่มการพยาบาล ขอเชิญรับมอบทุนสนับสนุน มหาวิทยาลัยพิษณุโลก 11/10/2018 02/11/2018 4079/61
15/12/2018 2049/61 งานPalliative care ขอเชิญรับมอบทุนสนับสนุน มหาวิทยาลัยพิษณุโลก 11/10/2018 02/11/2018 4079/61
29/11/2018 2020/61 งานPalliative care ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง Integrative Eye Care2018 โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 03/10/2018 27/10/2018 4022/61
29/11/2018 2017/61 NCD ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการพยาบาลจักษุ โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง ) 04/10/2018 27/10/2018 4016/61
29/11/2018 2017/61 งานPalliative care ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการพยาบาลจักษุ โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง ) 04/10/2018 27/10/2018 4016/61
29/11/2018 2019/61 งานPalliative care ขอเชิญชวนส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการ ศูนย์การจัดประชุมวิชาการรามาธิบดี 03/10/2018 27/10/2018 4020/61
29/11/2018 2020/61 NCD ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง Integrative Eye Care2018 โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 03/10/2018 27/10/2018 4022/61
22/11/2018 2070/61 งานผู้ป่วยใน WARD ขอเชิญเข้าร่วมประชุม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก 24/10/2018 02/11/2018 4105/61
22/11/2018 2070/61 ห้องบัตร/เวชระเบียน ขอเชิญเข้าร่วมประชุม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก 24/10/2018 02/11/2018 4105/61
19/11/2018 1811/61 ทีมคร่อม IC ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรระยะสั้นเรื่อง การป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลสำหรับแพทย์ พยาบาล และนักเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 13 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก 17/09/2018 27/09/2018 3617/61
19/11/2018 2152/61 งานPalliative care ขอเชิญเข้าร่วมอบรม สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๒ พิษณุโลก 09/11/2018 15/11/2018 4351/61
โรงพยาบาลวัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก