วันที่บริหารแจ้ง
หน่วยงาน
จำนวนหนังสือ(ฉบับ)
1. 19/11/2018 เทคนิคการแพทย์(LAB) 3
2. 19/11/2018 ฝ่ายเภสัชกรรม 7
3. 19/11/2018 ศูนย์สุขภาพชุมชน PCU 5
4. 19/11/2018 งานกายภาพบำบัด 4
5. 19/11/2018 งานแผนไทย 2
6. 19/11/2018 X-Ray 3
7. 19/11/2018 ฝ่ายบริหารทั่วไป 9
8. 19/11/2018 ฝ่ายทันตกรรม 3
9. 19/11/2018 กลุ่มการพยาบาล 15
10. 19/11/2018 องค์กรแพทย์ 3
11. 19/11/2018 ทีมคร่อม ENV 4
12. 19/11/2018 ทีมคร่อมเครื่องมือ MEM 2
13. 15/11/2018 เทคนิคการแพทย์(LAB) 5
14. 15/11/2018 ฝ่ายเภสัชกรรม 8
15. 15/11/2018 ศูนย์สุขภาพชุมชน PCU 4
16. 15/11/2018 งานกายภาพบำบัด 4
17. 15/11/2018 งานแผนไทย 1
18. 15/11/2018 X-Ray 4
19. 15/11/2018 ฝ่ายบริหารทั่วไป 12
20. 15/11/2018 ฝ่ายทันตกรรม 5
โรงพยาบาลวัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก