หน้าที่ 
 จาก 32
รายการ 1 ถึง 20 จาก 634
วันที่กลุ่มการฯลงแจ้ง
หน่วยงาน
จำนวนหนังสือเข้า
15/11/2018 NCD 2
15/11/2018 กลุ่มการพยาบาล 2
15/11/2018 งานPalliative care 2
15/11/2018 งานประกัน 1
15/11/2018 งานส่งเสริมฯ 3
15/11/2018 ทราบเข้าแฟ้ม 1
15/11/2018 ประชาสัมพันธ์ 1
14/11/2018 งานผู้ป่วยใน WARD 1
14/11/2018 งานส่งเสริมฯ 6
14/11/2018 งานหน่วยจ่ายกลาง 1
14/11/2018 งานห้องคลอด LR 3
14/11/2018 งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน ER 5
14/11/2018 งานให้คำปรึกษา/จิตเวช 1
14/11/2018 ทีมคร่อม IC 1
14/11/2018 ประชาสัมพันธ์ 1
14/11/2018 ห้องบัตร/เวชระเบียน 1
14/11/2018 NCD 1
14/11/2018 กลุ่มการพยาบาล 2
14/11/2018 งาน IT 2
14/11/2018 งานPalliative care 2
โรงพยาบาลวัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก