หน้าที่ 
 จาก 37
รายการ 1 ถึง 20 จาก 732
 
หน่วยงาน
จองห้องประชุมชื่อ
วันที่จะประชุม
เริ่มเวลา
ถึงเวลา
ประชุมเรื่อง
ประเภทประชุม
ชื่อผู้ขอใช้
จำนวนผู้ประชุม
สถานะคำขอ
วันที่บันทึกขอ
เวลาที่บันทึกขอ
งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน ER ราชาวดี 22/11/2018 14:00:00 16:00:00 ประชุมงาน ER ภายใน วิมลวรรณ รัศมี 12 รออนุมัติ 19/11/2018 14:47:11
งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน ER กังสดาล(ตึกใหม่) 21/11/2018 08:30:00 16:30:00 conference case นักศึกษา ENP ภายใน นภาวี ตรีมูล 10 รออนุมัติ 19/11/2018 23:12:08
ฝ่ายเภสัชกรรม ราชาวดี 21/11/2018 13:00:00 16:30:00 ประชุมทีม RM ทุกหน่วยงาน ภายใน สุพิชชา พิพัฒน์เทอดสกุล 30 รออนุมัติ 16/11/2018 09:18:16
ศูนย์สุขภาพชุมชน PCU เนรมิตร(PCU) 20/11/2018 08:30:00 12:00:00 โครงการส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัยเพื่อโรคเบาหวาน-ความดัน ภายใน สุดารัตน์ ถมวรรณ์ 180 อนุมัติ 14/11/2018 14:53:42
ศูนย์สุขภาพชุมชน PCU เนรมิตร(PCU) 22/11/2018 08:30:00 12:00:00 โครงการส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัยเพื่อโรคเบาหวาน-ความดัน ภายใน สุดารัตน์ ถมวรรณ์ 90 อนุมัติ 14/11/2018 14:55:48
ศูนย์สุขภาพชุมชน PCU เนรมิตร(PCU) 23/11/2018 08:30:00 12:00:00 โครงการส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัยเพื่อโรคเบาหวาน-ความดัน ภายใน สุดารัตน์ ถมวรรณ์ 90 อนุมัติ 14/11/2018 15:00:18
ศูนย์สุขภาพชุมชน PCU เนรมิตร(PCU) 29/11/2018 08:30:00 12:00:00 โครงการส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัยเพื่อโรคเบาหวาน-ความดัน ภายใน สุดารัตน์ ถมวรรณ์ 150 อนุมัติ 14/11/2018 15:01:56
ห้องเลขาผอ. ราชาวดี 15/11/2018 09:00:00 16:30:00 ทีมนำประชุมแผนใช้เงิน ภายใน สายใจ ดีอินทร์ 20 อนุมัติ 14/11/2018 16:04:30
งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน ER ชลธาร(โรงครัว) 14/11/2018 08:30:00 16:30:00 ประชุม case conference นักศึกษา ENP ภายใน นภาวี ตรีมูล 4 อนุมัติ 13/11/2018 16:17:01
งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน ER กังสดาล(ตึกใหม่) 13/11/2018 08:30:00 16:30:00 conference case นักศึกษา ENP ภายใน นภาวี ตรีมูล 10 อนุมัติ 11/11/2018 23:18:07
ฝ่ายบริหารทั่วไป ราชาวดี 17/01/2019 08:30:00 16:30:00 ต้อนรับนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ภายนอก ปิยาภรณ์ ทิมมะ 30 รออนุมัติ 09/11/2018 10:50:17
ศูนย์สุขภาพชุมชน PCU เนรมิตร(PCU) 08/11/2018 08:30:00 12:00:00 ประชุมกรรมการประจำตำบล ภายใน สุดารัตน์ ถมวรรณ์ 50 อนุมัติ 07/11/2018 09:58:43
ฝ่ายบริหารทั่วไป ราชาวดี 19/11/2018 08:30:00 16:30:00 รับการตรวจสอบมาตรฐานวิศวกรรมความปลอดภัย ประจำปี 2562 ภายนอก ปิยาภรณ์ ทิมมะ 20 อนุมัติ 07/11/2018 15:33:07
ฝ่ายบริหารทั่วไป ราชาวดี 20/11/2018 08:30:00 16:30:00 รับการตรวจสอบมาตรฐานวิศวกรรมความปลอดภัย ประจำปี 2562 ภายนอก ปิยาภรณ์ ทิมมะ 20 อนุมัติ 07/11/2018 15:35:16
งานกายภาพบำบัด ราชาวดี 05/11/2018 13:00:00 16:30:00 ประชุมทีมนำ ภายใน วาสินี สอนศรี 20 อนุมัติ 05/11/2018 12:15:02
งานผู้ป่วยนอก OPD ราชาวดี 12/11/2018 08:00:00 16:30:00 สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ ภายใน วาสนา ภูววัฒนาเศรษฐ์ 10 อนุมัติ 05/11/2018 14:02:31
งานผู้ป่วยนอก OPD ราชาวดี 13/11/2018 08:00:00 16:30:00 สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ ภายใน วาสนา ภูววัฒนาเศรษฐ์ 10 อนุมัติ 05/11/2018 14:04:48
งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน ER ราชาวดี 05/11/2018 08:30:00 16:30:00 conference case นักศึกษา ENP ภายใน เรณู สุขอ่วม 10 อนุมัติ 02/11/2018 09:51:22
ฝ่ายเภสัชกรรม ราชาวดี 07/11/2018 13:00:00 16:30:00 กรรมการยา ภายใน กานติมา สุขโฉม 10 อนุมัติ 02/11/2018 12:55:57
ศูนย์สุขภาพชุมชน PCU เนรมิตร(PCU) 02/11/2018 13:00:00 16:30:00 ประชุมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ภายใน สุดารัตน์ ถมวรรณ์ 30 อนุมัติ 01/11/2018 11:41:55
©2016 e.World Technology Ltd. All rights reserved.