หน้าที่ 
 จาก 36
รายการ 1 ถึง 20 จาก 702
 
หน่วยงาน
จองห้องประชุมชื่อ
วันที่จะประชุม
เริ่มเวลา
ถึงเวลา
ประชุมเรื่อง
ประเภทประชุม
ชื่อผู้ขอใช้
จำนวนผู้ประชุม
สถานะคำขอ
วันที่บันทึกขอ
เวลาที่บันทึกขอ
ศูนย์สุขภาพชุมชน PCU ราชาวดี 19/10/2018 13:30:00 15:30:00 VDO conference เพื่อติดตามสถานการณ์โรคไข้เลือดออก ภายใน สุดารัตน์ ถมวรรณ์ 10 อนุมัติ 18/10/2018 13:30:59
ฝ่ายเภสัชกรรม ราชาวดี 22/10/2018 13:00:00 16:30:00 พิจารณาบัญชียา รพสต ภายใน กานติมา สุขโฉม 15 อนุมัติ 18/10/2018 15:06:57
ศูนย์สุขภาพชุมชน PCU เนรมิตร(PCU) 19/10/2018 08:30:00 12:00:00 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ภายใน สุดารัตน์ ถมวรรณ์ 50 อนุมัติ 16/10/2018 06:55:48
งานsupply กังสดาล(ตึกใหม่) 12/10/2018 14:00:00 16:30:00 ประชุมทีมICC ภายใน นิตยา นวลบุ 20 อนุมัติ 11/10/2018 07:57:47
ศูนย์สุขภาพชุมชน PCU เนรมิตร(PCU) 12/10/2018 08:30:00 12:00:00 ประชุมอสม ภายใน สุดารัตน์ ถมวรรณ์ 100 อนุมัติ 10/10/2018 04:23:58
ศูนย์สุขภาพชุมชน PCU เนรมิตร(PCU) 09/10/2018 08:30:00 12:00:00 ประชุมเจ้าหน้าที่ ภายใน สุดารัตน์ ถมวรรณ์ 10 อนุมัติ 10/10/2018 04:25:22
องค์กรแพทย์ ราชาวดี 12/10/2018 12:00:00 15:00:00 ปฐมนิเทศแพทย์หมุนเวียน ภายใน สายใจ ดีอินทร์ 20 อนุมัติ 10/10/2018 06:36:16
ฝ่ายบริหารทั่วไป กังสดาล(ตึกใหม่) 05/10/2018 08:30:00 16:30:00 เตรียมสถานที่เลือกตั้งผู้แทน พกส. ภายใน ปิยาภรณ์ ทิมมะ   อนุมัติ 05/10/2018 02:13:01
ห้องเลขาผอ. ราชาวดี 04/10/2018 13:00:00 16:30:00 รับเจ้าหน้าที่จากกรมทางหลวง ภายนอก สายใจ ดีอินทร์ 10 อนุมัติ 04/10/2018 02:09:40
ฝ่ายบริหารทั่วไป กังสดาล(ตึกใหม่) 08/10/2018 08:00:00 16:00:00 เลือกตั้งกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ภายใน ชุติมา ภู่เสือ 20 อนุมัติ 03/10/2018 06:03:46
ศูนย์สุขภาพชุมชน PCU เนรมิตร(PCU) 10/10/2018 08:30:00 12:00:00 ฉีดวัคซีนเด็ก ภายใน สุดารัตน์ ถมวรรณ์ 30 อนุมัติ 02/10/2018 09:18:20
ศูนย์สุขภาพชุมชน PCU เนรมิตร(PCU) 12/10/2018 12:00:00 16:00:00 ประชุมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ภายใน สุดารัตน์ ถมวรรณ์ 50 อนุมัติ 02/10/2018 09:19:52
ศูนย์สุขภาพชุมชน PCU เนรมิตร(PCU) 26/10/2018 08:30:00 12:00:00 กิจกรรมผู้สูงอายุ ภายใน สุดารัตน์ ถมวรรณ์ 100 อนุมัติ 02/10/2018 09:21:34
ศูนย์สุขภาพชุมชน PCU เนรมิตร(PCU) 30/10/2018 08:30:00 12:00:00 ฉีดวัคซีนเด็ก ภายใน สุดารัตน์ ถมวรรณ์ 30 อนุมัติ 02/10/2018 09:22:51
ฝ่ายเภสัชกรรม ราชาวดี 02/10/2018 09:00:00 12:00:00 คณะกรรมการทีม RM ภายใน สุพิชชา พิพัฒน์เทอดสกุล 15 ยกเลิกการจอง 01/10/2018 03:46:17
ฝ่ายเภสัชกรรม ราชาวดี 02/10/2018 09:00:00 12:00:00 คณะกรรมการทีม RM ภายใน สุพิชชา พิพัฒน์เทอดสกุล 15 อนุมัติ 30/09/2018 12:32:45
ฝ่ายเภสัชกรรม ราชาวดี 08/10/2018 13:00:00 16:30:00 PCT ภายใน กานติมา สุขโฉม 10 อนุมัติ 25/09/2018 10:54:54
ศูนย์สุขภาพชุมชน PCU ราชาวดี 24/09/2018 13:30:00 15:30:00 eoc เพื่อติดตามสถานการณ์โรคไข้เลือดออก ภายใน สุดารัตน์ ถมวรรณ์ 10 อนุมัติ 24/09/2018 09:58:20
ฝ่ายเภสัชกรรม ราชาวดี 20/09/2018 13:30:00 16:30:00 PCT ภายใน กานติมา สุขโฉม 10 อนุมัติ 20/09/2018 11:47:20
ฝ่ายบริหารทั่วไป กังสดาล(ตึกใหม่) 24/09/2018 13:00:00 16:30:00 ตรวจรับงานก่อสร้าง ภายนอก ปิยาภรณ์ ทิมมะ 15 อนุมัติ 20/09/2018 16:03:32
©2016 e.World Technology Ltd. All rights reserved.