หน่วยงานจองห้องประชุมชื่อวันที่จะประชุมเริ่มเวลาถึงเวลาประชุมเรื่องประเภทประชุมจำนวนผู้ประชุมจนท.ถ่ายรูปอาหารเบรคเช้าข้าวเที่ยงอาหารเบรคบ่ายโปรเจ็คเตอร์เครื่องฉายแผ่นทึบเครื่องเสียงสถานะคำขอวันที่บันทึกขอเวลาที่บันทึกขอ
งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน ERราชาวดี22/11/201814:00:0016:00:00ประชุมงาน ERภายใน12ไม่ใช้ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ไม่ใช้ใช้รออนุมัติ19/11/201814:47:11
งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน ERกังสดาล(ตึกใหม่)21/11/201808:30:0016:30:00conference case นักศึกษา ENPภายใน10ไม่ใช้ขอไม่ขอไม่ขอใช้ใช้ใช้รออนุมัติ19/11/201823:12:08
ฝ่ายเภสัชกรรมราชาวดี21/11/201813:00:0016:30:00ประชุมทีม RM ทุกหน่วยงานภายใน30ใช้ไม่ขอไม่ขอขอใช้ไม่ใช้ใช้รออนุมัติ16/11/201809:18:16
ศูนย์สุขภาพชุมชน PCUเนรมิตร(PCU)20/11/201808:30:0012:00:00โครงการส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัยเพื่อโรคเบาหวาน-ความดันภายใน180ไม่ใช้ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ14/11/201814:53:42
ศูนย์สุขภาพชุมชน PCUเนรมิตร(PCU)22/11/201808:30:0012:00:00โครงการส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัยเพื่อโรคเบาหวาน-ความดันภายใน90ไม่ใช้ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ14/11/201814:55:48
ศูนย์สุขภาพชุมชน PCUเนรมิตร(PCU)23/11/201808:30:0012:00:00โครงการส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัยเพื่อโรคเบาหวาน-ความดันภายใน90ไม่ใช้ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ14/11/201815:00:18
ศูนย์สุขภาพชุมชน PCUเนรมิตร(PCU)29/11/201808:30:0012:00:00โครงการส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัยเพื่อโรคเบาหวาน-ความดันภายใน150ไม่ใช้ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ14/11/201815:01:56
ห้องเลขาผอ.ราชาวดี15/11/201809:00:0016:30:00ทีมนำประชุมแผนใช้เงินภายใน20ไม่ใช้ขอขอขอใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ14/11/201816:04:30
งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน ERชลธาร(โรงครัว)14/11/201808:30:0016:30:00ประชุม case conference นักศึกษา ENPภายใน4ไม่ใช้ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้อนุมัติ13/11/201816:17:01
งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน ERกังสดาล(ตึกใหม่)13/11/201808:30:0016:30:00conference case นักศึกษา ENPภายใน10ไม่ใช้ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ใช้ใช้อนุมัติ11/11/201823:18:07
ฝ่ายบริหารทั่วไปราชาวดี17/01/201908:30:0016:30:00ต้อนรับนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิตภายนอก 30ใช้ไม่ขอไม่ขอขอใช้ใช้ใช้รออนุมัติ09/11/201810:50:17
ศูนย์สุขภาพชุมชน PCUเนรมิตร(PCU)08/11/201808:30:0012:00:00ประชุมกรรมการประจำตำบลภายใน50ไม่ใช้ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ07/11/201809:58:43
ฝ่ายบริหารทั่วไปราชาวดี19/11/201808:30:0016:30:00รับการตรวจสอบมาตรฐานวิศวกรรมความปลอดภัย ประจำปี 2562ภายนอก 20ใช้ขอขอขอใช้ใช้ใช้อนุมัติ07/11/201815:33:07
ฝ่ายบริหารทั่วไปราชาวดี20/11/201808:30:0016:30:00รับการตรวจสอบมาตรฐานวิศวกรรมความปลอดภัย ประจำปี 2562ภายนอก 20ใช้ขอขอขอใช้ใช้ใช้อนุมัติ07/11/201815:35:16
งานกายภาพบำบัดราชาวดี05/11/201813:00:0016:30:00ประชุมทีมนำภายใน20ไม่ใช้ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ05/11/201812:15:02
งานผู้ป่วยนอก OPDราชาวดี12/11/201808:00:0016:30:00สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ภายใน10ใช้ขอขอขอไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้อนุมัติ05/11/201814:02:31
งานผู้ป่วยนอก OPDราชาวดี13/11/201808:00:0016:30:00สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ภายใน10ไม่ใช้ขอขอขอไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้อนุมัติ05/11/201814:04:48
งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน ERราชาวดี05/11/201808:30:0016:30:00conference case นักศึกษา ENPภายใน10ไม่ใช้ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ใช้ใช้อนุมัติ02/11/201809:51:22
ฝ่ายเภสัชกรรมราชาวดี07/11/201813:00:0016:30:00กรรมการยาภายใน10ไม่ใช้ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ใช้ใช้อนุมัติ02/11/201812:55:57
ศูนย์สุขภาพชุมชน PCUเนรมิตร(PCU)02/11/201813:00:0016:30:00ประชุมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านภายใน30ไม่ใช้ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้อนุมัติ01/11/201811:41:55
ศูนย์สุขภาพชุมชน PCUเนรมิตร(PCU)13/11/201808:30:0012:00:00ฉีดวัคซีนเด็กภายใน30ไม่ใช้ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ01/11/201811:46:01
ศูนย์สุขภาพชุมชน PCUเนรมิตร(PCU)16/11/201808:30:0012:00:00โครงการส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัยเพื่อโรคเบาหวาน-ความดันภายใน180ไม่ใช้ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ01/11/201811:55:43
ศูนย์สุขภาพชุมชน PCUเนรมิตร(PCU)27/11/201808:30:0012:00:00โครงการส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัยเพื่อโรคเบาหวาน-ความดันภายใน150ไม่ใช้ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้อนุมัติ01/11/201811:57:20
ศูนย์สุขภาพชุมชน PCUเนรมิตร(PCU)30/11/201808:30:0012:00:00กิจกรรมผู้สูงอายุภายใน100ไม่ใช้ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ01/11/201811:58:47
ฝ่ายเภสัชกรรมราชาวดี30/10/201809:00:0012:00:00ประชุมทีม RMภายใน15ไม่ใช้ขอไม่ขอไม่ขอใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ29/10/201815:03:45
ฝ่ายเภสัชกรรมราชาวดี30/10/201813:00:0016:30:00PCTภายใน10ไม่ใช้ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ใช้ใช้อนุมัติ25/10/201816:50:41
ฝ่ายเภสัชกรรมราชาวดี29/10/201813:00:0016:30:00pctภายใน10ไม่ใช้ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ใช้ใช้อนุมัติ25/10/201816:51:40
ฝ่ายเภสัชกรรมกังสดาล(ตึกใหม่)09/11/201808:30:0016:30:00ต่ออายุใบอนุญาตสถานพยาบาลภายนอก 10ไม่ใช้ไม่ขอไม่ขอขอไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้อนุมัติ24/10/201816:13:46
ฝ่ายเภสัชกรรมราชาวดี24/10/201813:00:0016:30:00RM ความเสี่ยง(หัวหน้างาน)ภายใน15ใช้ไม่ขอไม่ขอขอใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ23/10/201820:06:12
ฝ่ายบริหารทั่วไปราชาวดี09/11/201808:30:0016:30:00เลิอกตั้งคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขภายนอก 100ไม่ใช้ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้อนุมัติ22/10/201814:43:54
ศูนย์สุขภาพชุมชน PCUราชาวดี19/10/201813:30:0015:30:00VDO conference เพื่อติดตามสถานการณ์โรคไข้เลือดออกภายใน10ไม่ใช้ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ18/10/201813:30:59
ฝ่ายเภสัชกรรมราชาวดี22/10/201813:00:0016:30:00พิจารณาบัญชียา รพสตภายใน15ไม่ใช้ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ18/10/201815:06:57
ศูนย์สุขภาพชุมชน PCUเนรมิตร(PCU)19/10/201808:30:0012:00:00โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมภายใน50ไม่ใช้ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ16/10/201806:55:48
งานsupplyกังสดาล(ตึกใหม่)12/10/201814:00:0016:30:00ประชุมทีมICCภายใน20ใช้ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้อนุมัติ11/10/201807:57:47
ศูนย์สุขภาพชุมชน PCUเนรมิตร(PCU)12/10/201808:30:0012:00:00ประชุมอสมภายใน100ไม่ใช้ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ10/10/201804:23:58
ศูนย์สุขภาพชุมชน PCUเนรมิตร(PCU)09/10/201808:30:0012:00:00ประชุมเจ้าหน้าที่ภายใน10ไม่ใช้ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ไม่ใช้ไม่ใช้อนุมัติ10/10/201804:25:22
องค์กรแพทย์ราชาวดี12/10/201812:00:0015:00:00ปฐมนิเทศแพทย์หมุนเวียนภายใน20ไม่ใช้ไม่ขอขอไม่ขอใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ10/10/201806:36:16
ฝ่ายบริหารทั่วไปกังสดาล(ตึกใหม่)05/10/201808:30:0016:30:00เตรียมสถานที่เลือกตั้งผู้แทน พกส.ภายในไม่ใช้ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้อนุมัติ05/10/201802:13:01
ห้องเลขาผอ.ราชาวดี04/10/201813:00:0016:30:00รับเจ้าหน้าที่จากกรมทางหลวงภายนอก 10ใช้ไม่ขอไม่ขอขอใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ04/10/201802:09:40
ฝ่ายบริหารทั่วไปกังสดาล(ตึกใหม่)08/10/201808:00:0016:00:00เลือกตั้งกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพภายใน20ใช้ขอขอขอไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้อนุมัติ03/10/201806:03:46
ศูนย์สุขภาพชุมชน PCUเนรมิตร(PCU)10/10/201808:30:0012:00:00ฉีดวัคซีนเด็กภายใน30ไม่ใช้ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ02/10/201809:18:20
ศูนย์สุขภาพชุมชน PCUเนรมิตร(PCU)12/10/201812:00:0016:00:00ประชุมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านภายใน50ไม่ใช้ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้อนุมัติ02/10/201809:19:52
ศูนย์สุขภาพชุมชน PCUเนรมิตร(PCU)26/10/201808:30:0012:00:00กิจกรรมผู้สูงอายุภายใน100ไม่ใช้ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ02/10/201809:21:34
ศูนย์สุขภาพชุมชน PCUเนรมิตร(PCU)30/10/201808:30:0012:00:00ฉีดวัคซีนเด็กภายใน30ไม่ใช้ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ02/10/201809:22:51
ฝ่ายเภสัชกรรมราชาวดี02/10/201809:00:0012:00:00คณะกรรมการทีม RMภายใน15ไม่ใช้ไม่ขอไม่ขอขอไม่ใช้ไม่ใช้ใช้ยกเลิกการจอง01/10/201803:46:17
ฝ่ายเภสัชกรรมราชาวดี02/10/201809:00:0012:00:00คณะกรรมการทีม RMภายใน15ไม่ใช้ไม่ขอไม่ขอขอไม่ใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ30/09/201812:32:45
ฝ่ายเภสัชกรรมราชาวดี08/10/201813:00:0016:30:00PCTภายใน10ไม่ใช้ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ25/09/201810:54:54
ศูนย์สุขภาพชุมชน PCUราชาวดี24/09/201813:30:0015:30:00eoc เพื่อติดตามสถานการณ์โรคไข้เลือดออกภายใน10ไม่ใช้ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ24/09/201809:58:20
ฝ่ายเภสัชกรรมราชาวดี20/09/201813:30:0016:30:00PCTภายใน10ไม่ใช้ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ20/09/201811:47:20
ฝ่ายบริหารทั่วไปกังสดาล(ตึกใหม่)24/09/201813:00:0016:30:00ตรวจรับงานก่อสร้างภายนอก 15ไม่ใช้ไม่ขอไม่ขอขอใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ20/09/201816:03:32
กลุ่มการพยาบาลกังสดาล(ตึกใหม่)21/09/201809:30:0016:30:00วาระประชุมกรรมการบริหารกลุ่มการพยาบาลภายใน12ไม่ใช้ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ17/09/201814:25:34
ศูนย์สุขภาพชุมชน PCUราชาวดี18/09/201808:00:0011:00:00ติดตามสถานการณ์โรคไข้เลือดออกภายใน10ไม่ใช้ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ17/09/201817:04:58
งานผู้ป่วยนอก OPDราชาวดี19/09/201808:00:0016:30:00ตรวจสุขภาพเจ้าหน้าที่เทศบาลบาลต.วัดโบสถ์ภายใน40ใช้ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้อนุมัติ14/09/201808:56:11
งานผู้ป่วยนอก OPDราชาวดี20/09/201808:00:0016:30:00ตรวจสุขภาพพนักงานเทศบาล ต.วัดโบสถ์ภายใน40ใช้ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้อนุมัติ14/09/201808:58:57
ศูนย์สุขภาพชุมชน PCUเนรมิตร(PCU)17/09/201808:30:0012:00:00โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคในสตรีที่มีภาวะอ้วนภายใน50ไม่ใช้ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ13/09/201808:33:45
ศูนย์สุขภาพชุมชน PCUเนรมิตร(PCU)27/09/201808:30:0012:00:00โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารในสตรีที่มีภาวะอ้วนภายใน50ไม่ใช้ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ13/09/201808:39:30
ศูนย์สุขภาพชุมชน PCUเนรมิตร(PCU)21/09/201808:30:0012:00:00โครงการดูแลกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยแพทย์ทางเลือกและการนวดกดจุดภายใน50ไม่ใช้ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ13/09/201809:47:14
ศูนย์สุขภาพชุมชน PCUเนรมิตร(PCU)26/09/201808:30:0012:00:00โครงการดูแลกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยแพทย์ทางเลือกและการนวดกดจุดภายใน50ไม่ใช้ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ13/09/201809:50:44
องค์กรแพทย์ราชาวดี12/09/201809:30:0012:00:00นำเสนอผลการฝึกงาน ของนสพ.ภายใน10ไม่ใช้ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ12/09/201808:13:59
งานกายภาพบำบัดราชาวดี10/09/201812:00:0016:30:00ปฐมนิเทศแพทย์และประชุมทีมนำภายใน20ไม่ใช้ไม่ขอขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ10/09/201807:55:44
งานธุระการกังสดาล(ตึกใหม่)11/09/201814:30:0016:30:00เตรียมความพร้อมจัดงานเลี้ยง รับ ส่ง เกษียณภายใน10ไม่ใช้ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้อนุมัติ10/09/201814:53:39
งานPalliative careกังสดาล(ตึกใหม่)13/09/201813:00:0016:30:00ประชุมสรุปผลงาน HHCภายใน15ไม่ใช้ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ06/09/201813:37:37
ศูนย์สุขภาพชุมชน PCUราชาวดี14/09/201813:00:0016:00:00conference กรณีศึกษาพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัวภายใน15ไม่ใช้ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ06/09/201821:30:03
ฝ่ายบริหารทั่วไปราชาวดี05/09/201814:00:0016:30:00ประชุมเจ้าหน้าที่ภายใน100ไม่ใช้ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ใช้ใช้อนุมัติ04/09/201813:25:39
งานห้องคลอด LRราชาวดี12/09/201813:00:0016:30:00์NCPRภายใน40ไม่ใช้ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ04/09/201813:36:18
งานห้องคลอด LRราชาวดี13/09/201813:00:0016:30:00NCPRภายใน40ไม่ใช้ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ04/09/201813:39:44
ศูนย์สุขภาพชุมชน PCUเนรมิตร(PCU)11/09/201808:30:0012:00:00อบรมกดจุดสะท้อนเท้าภายใน50ไม่ใช้ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ04/09/201815:48:00
ศูนย์สุขภาพชุมชน PCUเนรมิตร(PCU)12/09/201808:30:0012:00:00อบรบกดจุดสะท้อนเท้าภายใน50ไม่ใช้ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ04/09/201815:50:12
ศูนย์สุขภาพชุมชน PCUเนรมิตร(PCU)13/09/201808:30:0012:00:00อบรมกดจุดสะท้อนเท้าภายใน50ไม่ใช้ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ04/09/201815:51:47
ศูนย์สุขภาพชุมชน PCUเนรมิตร(PCU)11/09/201808:30:0012:00:00ฉีดวัคซีนเด็กภายใน30ไม่ใช้ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ03/09/201809:59:37
ศูนย์สุขภาพชุมชน PCUเนรมิตร(PCU)14/09/201808:30:0012:00:00ประชุมอสมภายใน100ไม่ใช้ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ03/09/201810:01:08
ศูนย์สุขภาพชุมชน PCUเนรมิตร(PCU)25/09/201808:30:0012:00:00ฉีดวัคซีนเด็กภายใน30ไม่ใช้ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ03/09/201810:02:17
ศูนย์สุขภาพชุมชน PCUเนรมิตร(PCU)28/09/201808:30:0012:00:00กิจกรรมผู้สูงอายุภายใน100ไม่ใช้ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ03/09/201810:03:31
งานผู้ป่วยนอก OPDราชาวดี10/09/201808:00:0010:00:00ตรวจสุขภาพเจ้าหน้าที่รพ.สต.ภายใน30ไม่ใช้ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้อนุมัติ03/09/201813:28:59
งานผู้ป่วยนอก OPDราชาวดี11/09/201808:00:0010:00:00ตรวจจสุขภาพจนท.รพ.สต. สสอ.วัดโบสถ์ภายใน20ไม่ใช้ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้อนุมัติ03/09/201813:30:52
ฝ่ายเภสัชกรรมราชาวดี06/09/201813:00:0016:30:00PCTภายใน15ไม่ใช้ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ใช้ใช้อนุมัติ03/09/201814:24:23
งานผู้ป่วยนอก OPDราชาวดี30/08/201814:00:0016:00:00ประชุม ทีมตรวจสุขภาพภายใน20ไม่ใช้ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้อนุมัติ30/08/201804:19:15
NCDราชาวดี28/08/201808:30:0016:30:00ประชุม web conference ผู้รับผิดชอบงาน NCDภายใน15ไม่ใช้ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ใช้ใช้อนุมัติ27/08/201813:23:27
ฝ่ายบริหารทั่วไปราชาวดี24/08/201813:30:0016:30:00ประกวดส้วมสาธารณภายนอก 15ใช้ไม่ขอไม่ขอขอใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ24/08/201809:00:23
งานฝากครรภ์ราชาวดี30/08/201808:30:0012:00:00รับทีมเยี่ยมงานอนามัยแม่และเด็กจากจังหวัดภายใน25ไม่ใช้ขอขอไม่ขอใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ24/08/201810:55:36
งานPalliative careราชาวดี30/08/201813:30:0016:00:00ประชุมคณะทำงาน HHC,PCCภายใน15ใช้ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ไม่ใช้ใช้ยกเลิกการจอง23/08/201811:35:32
ศูนย์สุขภาพชุมชน PCUเนรมิตร(PCU)29/08/201808:30:0012:00:00ถอดบทเรียนการดำเนินงานการดูแลผู้สูงอายุภายใน50ใช้ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ23/08/201815:15:02
ศูนย์สุขภาพชุมชน PCUเนรมิตร(PCU)30/08/201808:30:0012:00:00ถอนบทเรียนการดำเนินงานดูแลผู้สูงอายุภายใน50ใช้ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ23/08/201815:20:09
ศูนย์สุขภาพชุมชน PCUเนรมิตร(PCU)24/08/201808:30:0012:00:00ประกวดผู้สูงอายุในโรคเรื้อรังภายใน100ใช้ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ23/08/201815:24:30
งานส่งเสริมฯเนรมิตร(PCU)24/08/201813:00:0016:00:00จัดทำโครงการ งบ PPAภายใน20ไม่ใช้ไม่ขอไม่ขอขอใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ22/08/201811:24:00
ฝ่ายบริหารทั่วไปกังสดาล(ตึกใหม่)20/08/201813:00:0016:30:00พิจารณางานก่อสร้างภายนอก 10ไม่ใช้ไม่ขอไม่ขอขอใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ17/08/201807:42:39
ฝ่ายบริหารทั่วไปกังสดาล(ตึกใหม่)17/08/201808:00:0016:30:00ตอนรับคณะพี่ช่วยน้อง น้องช่วยพี่ Walk talk Trainภายนอก 40ไม่ใช้ไม่ขอขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้อนุมัติ16/08/201813:53:13
งานโรคติดต่อกังสดาล(ตึกใหม่)16/08/201813:00:0015:00:00conference EOC ไข้เลือดออกภายใน10ไม่ใช้ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ15/08/201812:54:41
ศูนย์สุขภาพชุมชน PCUราชาวดี15/08/201813:30:0016:00:00นำเสนอเคสกรณีศึกษานิสิต NP ผู้ป่วยเบาหวานภายใน15ไม่ใช้ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ14/08/201811:44:27
งานผู้ป่วยนอก OPDราชาวดี15/08/201808:00:0010:00:00ตรวจสุขภาพภายใน30ไม่ใช้ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้อนุมัติ14/08/201812:17:02
งานผู้ป่วยนอก OPDราชาวดี16/08/201808:00:0010:00:00ตรวจสุขภาพภายใน30ไม่ใช้ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้อนุมัติ14/08/201812:19:47
งานผู้ป่วยนอก OPDราชาวดี17/08/201808:00:0010:00:00ตรวจสุขภาพจนท.ภายใน30ไม่ใช้ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้ไม่อนุมัติ14/08/201812:21:21
งานผู้ป่วยนอก OPDราชาวดี20/08/201808:00:0010:00:00ตรวจสุขภาพจนท.ภายใน30ไม่ใช้ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้อนุมัติ14/08/201812:22:31
งานผู้ป่วยนอก OPDราชาวดี21/08/201808:00:0010:00:00ตรวจสุขภาพจนท.ภายใน30ไม่ใช้ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้อนุมัติ14/08/201812:24:34
งานผู้ป่วยนอก OPDราชาวดี22/08/201808:00:0010:00:00ตรวจสุขภาพจนทภายใน30ไม่ใช้ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้อนุมัติ14/08/201812:26:32
งานผู้ป่วยนอก OPDราชาวดี23/08/201808:00:0010:00:00ตรวจสุขภาพจนท.ภายใน30ไม่ใช้ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้อนุมัติ14/08/201812:27:22
งานผู้ป่วยนอก OPDราชาวดี24/08/201808:00:0010:00:00ตรวจสุขภาพจนท.ภายนอก 30ไม่ใช้ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้อนุมัติ14/08/201812:30:24
งานผู้ป่วยนอก OPDราชาวดี24/08/201808:00:0010:00:00ตรวจสุขภาพภายใน30ไม่ใช้ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้ไม่อนุมัติ14/08/201812:31:11
งานผู้ป่วยนอก OPDราชาวดี26/08/201808:00:0010:00:00ตรวจสุขภาพภายใน30ไม่ใช้ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้ไม่อนุมัติ14/08/201812:32:07
งานผู้ป่วยนอก OPDราชาวดี27/08/201808:00:0010:00:00ตรวจสุขภาพภายใน30ไม่ใช้ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้อนุมัติ14/08/201812:33:20
งานผู้ป่วยนอก OPDราชาวดี28/08/201808:00:0010:00:00ตรวจสุขภาพจนท.ภายใน30ไม่ใช้ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้อนุมัติ14/08/201812:33:59
NCDราชาวดี17/08/201808:30:0016:30:00กิจกรรมพี่ช่วยน้อง น้องช่วยพี่ Walk Talk Trainภายนอก 50ใช้ขอขอขอใช้ใช้ใช้อนุมัติ09/08/201814:45:55
ฝ่ายบริหารทั่วไปกังสดาล(ตึกใหม่)08/08/201808:30:0016:30:00ตรวจสอบภายใจภายนอก 10ไม่ใช้ขอขอขอไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้อนุมัติ08/08/201808:29:53
ศูนย์สุขภาพชุมชน PCUกังสดาล(ตึกใหม่)09/08/201809:00:0010:00:00งานโรคติดต่อภายใน15ไม่ใช้ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ08/08/201808:41:34
ศูนย์สุขภาพชุมชน PCUกังสดาล(ตึกใหม่)14/08/201813:30:0016:00:00conference เคสกรณีศึกษานักศึกษา NPภายใน15ไม่ใช้ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ไม่ใช้ใช้ยกเลิกการจอง07/08/201810:08:45
งานsupplyราชาวดี14/08/201812:00:0016:30:00ซ้้อมแผนรองรับโรคอุบัตืใหม่อุบัติซำ้(ไข้หวัดนก)ปี61ภายใน60ใช้ไม่ขอไม่ขอขอใช้ใช้ใช้อนุมัติ06/08/201812:33:24
NCDราชาวดี07/08/201813:00:0016:30:00PCTภายใน6ไม่ใช้ไม่ขอไม่ขอขอใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ05/08/201820:33:13
ฝ่ายบริหารทั่วไปกังสดาล(ตึกใหม่)02/08/201813:00:0016:30:00ประชุมงานก่อสร้างภายใน10ไม่ใช้ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ใช้ใช้อนุมัติ02/08/201809:35:40
ฝ่ายบริหารทั่วไปกังสดาล(ตึกใหม่)03/08/201813:00:0016:30:00พิจารณาสอบราคาภายใน4ไม่ใช้ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้อนุมัติ02/08/201809:38:44
ศูนย์สุขภาพชุมชน PCUเนรมิตร(PCU)16/08/201808:30:0012:00:00จัดกิจกรรมสร้างสรรค์ภูมิปัญญาเพิ่มมูลค่าเดินหน้าสู่otopภายนอก 50ไม่ใช้ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ02/08/201810:29:16
งานกายภาพบำบัดราชาวดี02/08/201813:00:0016:00:00ทีมดูแลสุขภาพเจ้าหน้าที่ภายใน15ไม่ใช้ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ01/08/201811:39:30
งานผู้ป่วยนอก OPDกังสดาล(ตึกใหม่)31/07/201814:00:0016:00:00เตรียมตรวจสุขภาพจนท.ภายใน18ไม่ใช้ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ31/07/201808:24:36
กลุ่มการพยาบาลราชาวดี02/08/201808:30:0012:00:00โหนดมะเร็งภายนอก 20ใช้ขอไม่ขอไม่ขอใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ31/07/201809:29:06
ศูนย์สุขภาพชุมชน PCUเนรมิตร(PCU)03/08/201808:30:0012:00:00อมรมกลุ่มป่วยภายใน140ไม่ใช้ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ31/07/201812:01:58
ศูนย์สุขภาพชุมชน PCUเนรมิตร(PCU)08/08/201808:30:0012:00:00อมรมกลุ่มป่วยภายใน140ไม่ใช้ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ31/07/201812:04:15
ศูนย์สุขภาพชุมชน PCUเนรมิตร(PCU)10/08/201808:30:0012:00:00ฉีดวัคซีนเด็กภายใน30ไม่ใช้ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ31/07/201812:05:27
ศูนย์สุขภาพชุมชน PCUเนรมิตร(PCU)15/08/201808:30:0012:00:00อมรบกลุ่มป่วยภายใน140ไม่ใช้ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ31/07/201812:06:58
ศูนย์สุขภาพชุมชน PCUเนรมิตร(PCU)17/08/201808:30:0012:00:00ประชุมประจำเดือนอ.ส.มภายใน100ไม่ใช้ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ31/07/201812:08:16
ศูนย์สุขภาพชุมชน PCUเนรมิตร(PCU)31/08/201808:30:0012:00:00กิจกรรมผู้สูงอายุภายใน100ไม่ใช้ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ31/07/201812:12:37
ศูนย์สุขภาพชุมชน PCUเนรมิตร(PCU)28/08/201808:30:0012:00:00ฉีดวัคซีนเด็กภายใน30ไม่ใช้ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ31/07/201812:14:56
NCDราชาวดี03/08/201813:00:0016:30:00PCTภายใน10ไม่ใช้ไม่ขอไม่ขอขอใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ31/07/201819:31:15
ฝ่ายเภสัชกรรมกังสดาล(ตึกใหม่)26/07/201815:00:0016:30:00dead case conferenceภายใน10ไม่ใช้ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ใช้ใช้อนุมัติ26/07/201810:13:16
งานโรคติดต่อราชาวดี26/07/201815:00:0016:30:00ประชุม EOCภายใน15ใช้ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ25/07/201808:32:40
ห้องเลขาผอ.กินรี(หน้าห้อง ผอ.ตึกใหม่)26/07/201811:00:0012:00:00ประชุมรับแห่งฝึกพยาบาล ENPภายนอก 10ไม่ใช้ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้อนุมัติ25/07/201815:56:53
กลุ่มการพยาบาลราชาวดี31/07/201808:30:0016:30:00อบรมพนักงานช่วยเหลือคนไข้ภายใน20ใช้ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ25/07/201817:01:47
ฝ่ายบริหารทั่วไปราชาวดี23/07/201810:00:0012:00:00ENVภายใน10ไม่ใช้ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ใช้ใช้อนุมัติ23/07/201809:16:13
งานPalliative careราชาวดี24/07/201808:30:0012:00:00ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแลผู้สูงอายุ Long Term Careภายนอก 60ใช้ขอไม่ขอไม่ขอใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ22/07/201814:02:42
องค์กรแพทย์กังสดาล(ตึกใหม่)20/07/201813:00:0014:00:00อาจาร์ยมานิเทศ นักศึกษาแพทย์ภายใน8ไม่ใช้ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้อนุมัติ20/07/201809:12:30
ฝ่ายบริหารทั่วไปกังสดาล(ตึกใหม่)18/07/201813:00:0015:00:00ประชุมแม่บ้านภายใน7ไม่ใช้ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้อนุมัติ18/07/201810:04:24
งานโรคติดต่อกังสดาล(ตึกใหม่)19/07/201813:30:0016:30:00การดำเนินงานศูนย์ EOCภายนอก 15ใช้ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ18/07/201813:46:43
ฝ่ายบริหารทั่วไปกังสดาล(ตึกใหม่)19/07/201808:30:0016:30:00ตรวจประเมินควบคุมภายในภายนอก 20ไม่ใช้ขอขอขอใช้ไม่ใช้ใช้ยกเลิกการจอง17/07/201811:41:30
ศูนย์สุขภาพชุมชน PCUเนรมิตร(PCU)17/07/201808:30:0012:00:00ประชุมSmart Careภายใน30ไม่ใช้ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ16/07/201811:12:23
ศูนย์สุขภาพชุมชน PCUเนรมิตร(PCU)18/07/201808:30:0012:00:00ประชุม Smart Careภายใน30ไม่ใช้ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ16/07/201811:19:48
ฝ่ายบริหารทั่วไปกินรี(หน้าห้อง ผอ.ตึกใหม่)20/07/201813:30:0016:30:00พิจารณาวัสดุก่อสร้างบ่อบำบัดภายนอก 10ไม่ใช้ไม่ขอไม่ขอขอใช้ไม่ใช้ไม่ใช้อนุมัติ16/07/201814:52:10
ฝ่ายบริหารทั่วไปกินรี(หน้าห้อง ผอ.ตึกใหม่)17/07/201811:00:0014:00:00พิจารณาของบก่อสร้างภายใน20ไม่ใช้ไม่ขอขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้อนุมัติ16/07/201815:23:32
องค์กรแพทย์กังสดาล(ตึกใหม่)16/07/201813:00:0016:30:00สอนนิสิตแพทย์ภายใน10ไม่ใช้ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ12/07/201814:18:16
องค์กรแพทย์กินรี(หน้าห้อง ผอ.ตึกใหม่)17/07/201813:00:0016:30:00สอนนิสิตแพทย์ภายใน10ไม่ใช้ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ไม่ใช้ไม่ใช้อนุมัติ12/07/201814:20:07
องค์กรแพทย์ราชาวดี18/07/201813:00:0016:30:00สอนนิสิตแพทย์ภายใน10ไม่ใช้ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ12/07/201814:21:35
องค์กรแพทย์ราชาวดี23/07/201813:00:0016:30:00สอนนิสติแพทย์ภายใน10ไม่ใช้ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ12/07/201814:23:39
องค์กรแพทย์ราชาวดี24/07/201813:00:0016:30:00สอนนิสิตแพทย์ภายใน10ไม่ใช้ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ12/07/201814:30:22
องค์กรแพทย์ราชาวดี26/07/201813:00:0016:30:00สอนนิสิตแพทย์ภายใน10ไม่ใช้ไม่ขอไม่ขอขอไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้อนุมัติ12/07/201814:31:31
องค์กรแพทย์ราชาวดี30/07/201810:00:0012:00:00สอนนิสิตแพทย์ภายใน10ไม่ใช้ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ไม่ใช้ใช้ยกเลิกการจอง12/07/201814:34:46
องค์กรแพทย์ราชาวดี30/07/201813:00:0015:00:00สอนนิสิตแพทย์ภายใน10ไม่ใช้ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ไม่ใช้ใช้ยกเลิกการจอง12/07/201814:36:36
องค์กรแพทย์กินรี(หน้าห้อง ผอ.ตึกใหม่)31/07/201808:30:0012:00:00สอนนิสิตแพทย์ภายใน10ไม่ใช้ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ไม่ใช้ไม่ใช้อนุมัติ12/07/201814:38:05
องค์กรแพทย์ราชาวดี31/07/201813:00:0016:30:00สอนนิสิตแพทย์ภายใน10ไม่ใช้ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ12/07/201814:39:36
องค์กรแพทย์ราชาวดี01/08/201808:30:0012:00:00สอนนิสิตแพทย์ภายใน10ไม่ใช้ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ12/07/201814:40:45
องค์กรแพทย์ราชาวดี19/07/201809:00:0012:00:00สอนนิสิตแพทย์ภายใน10ไม่ใช้ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ12/07/201815:13:07
งานห้องคลอด LRราชาวดี11/07/201815:00:0016:30:00conference caseภายใน15ใช้ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ใช้ใช้อนุมัติ11/07/201812:31:05
ห้อง ส.ป.ราชาวดี13/07/201814:00:0016:30:00งานสุขศึกษาภายใน15ใช้ไม่ขอไม่ขอขอใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ11/07/201812:32:36
ฝ่ายเภสัชกรรมราชาวดี12/07/201813:00:0016:30:00PCTภายใน15ไม่ใช้ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ใช้ใช้อนุมัติ11/07/201814:32:53
NCDราชาวดี17/08/201808:30:0016:30:00walk talk tainภายนอก 40ใช้ขอขอขอใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ10/07/201814:43:42
งานsupplyราชาวดี16/07/201808:30:0016:30:00อบรมIC เครือข่ายและจนท.รพภายนอก 60ใช้ขอขอขอใช้ใช้ใช้อนุมัติ09/07/201814:13:37
งานsupplyราชาวดี17/07/201812:30:0016:30:00อบรมIC เครือข่ายและจนท.รพภายใน60ใช้ไม่ขอไม่ขอขอใช้ใช้ใช้อนุมัติ09/07/201814:16:11
งานsupplyราชาวดี19/07/201812:30:0016:30:00อบรมIC เครือข่ายและจนท.รพภายใน60ใช้ขอขอขอใช้ใช้ใช้อนุมัติ09/07/201814:18:07
งานsupplyราชาวดี20/07/201808:30:0016:30:00อบรมIC เครือข่ายและจนท.รพภายใน90ใช้ขอขอขอใช้ใช้ใช้อนุมัติ09/07/201814:20:48
งานsupplyราชาวดี25/07/201813:00:0016:00:00เตรียมความพร้อมก่อนแผนซ้อมรับโรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ำภายใน40ใช้ไม่ขอไม่ขอขอใช้ใช้ใช้อนุมัติ09/07/201814:24:30
งานsupplyราชาวดี06/08/201812:30:0016:30:00ซ้อมแผนรองรับโรคอุบัติใหม่อุบัติซำ้ภายใน40ใช้ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ใช้ใช้อนุมัติ09/07/201814:26:38
ฝ่ายบริหารทั่วไปราชาวดี09/08/201812:30:0016:30:00อบรมเตรียมพร้อมซ้อมแผนอัคคีภัยและความปลอดภัยภายใน90ใช้ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ใช้ใช้อนุมัติ09/07/201814:28:52
ฝ่ายบริหารทั่วไปราชาวดี10/08/201812:30:0016:30:00อบรมเตรียมพร้อมรับแผนอัคคีภัย และความปลอดภัยภายใน90ใช้ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ใช้ใช้อนุมัติ09/07/201814:31:38
ห้อง ส.ป.ราชาวดี10/07/201814:00:0016:30:00ประชุมงานสุขศึกษาภายใน15ใช้ไม่ขอไม่ขอขอใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ05/07/201812:17:07
งานsupplyราชาวดี06/07/201813:30:0016:00:00ประชุมทีมEnVภายใน15ไม่ใช้ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้อนุมัติ05/07/201812:18:57
งานsupplyราชาวดี11/07/201808:30:0009:00:00เตรียมรับประเมินGreen +Cleandภายนอก 20ใช้ขอขอขอใช้ใช้ใช้อนุมัติ05/07/201812:21:09
งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน ERราชาวดี09/07/201814:00:0016:30:00ประชุมประจำเดือนภายใน17ไม่ใช้ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ05/07/201812:25:42
NCDกังสดาล(ตึกใหม่)06/07/201813:00:0016:00:00เครือข่าย NCDภายใน20ไม่ใช้ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ05/07/201813:48:58
งานผู้ป่วยนอก OPDกินรี(หน้าห้อง ผอ.ตึกใหม่)03/07/201813:30:0016:30:00เตรียมตรวจสุขภาพจนท.ภายใน20ไม่ใช้ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้อนุมัติ03/07/201809:16:18
งานผู้ป่วยนอก OPDราชาวดี11/07/201808:00:0010:00:00ตรวจสุขภาพจนท.ภายใน50ไม่ใช้ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้ยกเลิกการจอง03/07/201809:20:11
งานผู้ป่วยนอก OPDราชาวดี12/07/201808:00:0011:00:00ตรวจสุขภาพภายใน20ไม่ใช้ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้ยกเลิกการจอง03/07/201809:25:55
งานผู้ป่วยนอก OPDราชาวดี13/07/201808:00:0011:00:00ตรวจสุขภาพจนท.ภายใน50ไม่ใช้ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้ยกเลิกการจอง03/07/201809:27:12
ศูนย์สุขภาพชุมชน PCUเนรมิตร(PCU)06/07/201808:30:0012:00:00ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ภายใน100ไม่ใช้ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ02/07/201813:55:34
ศูนย์สุขภาพชุมชน PCUเนรมิตร(PCU)10/07/201808:30:0012:00:00ฉีดวัคซีนเด็กภายใน30ไม่ใช้ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ02/07/201814:12:30
ศูนย์สุขภาพชุมชน PCUเนรมิตร(PCU)13/07/201808:30:0012:00:00ประชุมอสมภายใน100ไม่ใช้ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้อนุมัติ02/07/201814:14:25
ศูนย์สุขภาพชุมชน PCUเนรมิตร(PCU)26/07/201808:30:0012:00:00กิจกรรมผู้สูงอายุภายใน100ไม่ใช้ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ02/07/201814:16:09
ศูนย์สุขภาพชุมชน PCUเนรมิตร(PCU)31/07/201808:30:0012:00:00ฉีดวัคซีนเด็กภายใน20ไม่ใช้ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ02/07/201814:18:55
งานsupplyราชาวดี03/07/201814:00:0016:00:00ประชุมทีมICCภายใน20ไม่ใช้ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้อนุมัติ02/07/201816:18:03
ฝ่ายเภสัชกรรมราชาวดี05/07/201813:00:0016:30:00PCTภายใน15ไม่ใช้ไม่ขอไม่ขอขอใช้ใช้ใช้อนุมัติ29/06/201812:43:53
กลุ่มการพยาบาลราชาวดี27/06/201814:00:0016:30:00วาระเร่งด่วนภายใน12ไม่ใช้ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ27/06/201813:13:38
กลุ่มการพยาบาลราชาวดี25/06/201809:00:0016:30:00วาระต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มการพยาบาลภายใน100ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ25/06/201808:40:03
ฝ่ายบริหารทั่วไปกังสดาล(ตึกใหม่)26/06/201808:30:0016:30:00รับการนิเทศและตรวจเยี่ยมจาก สสจ.พลภายนอก 30ขอขอขอไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้อนุมัติ21/06/201815:16:22
ฝ่ายบริหารทั่วไปกินรี(หน้าห้อง ผอ.ตึกใหม่)26/06/201808:30:0016:30:00รับการนิเทศและตรวจเยี่ยมจาก สสจ.พลภายนอก 20ขอขอขอไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้อนุมัติ21/06/201815:17:12
กลุ่มการพยาบาลราชาวดี28/06/201809:00:0016:30:00ประชุมเจ้าหน้าที่กลุ่มการฯประจำปีภายใน100ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ19/06/201810:04:10
ฝ่ายบริหารทั่วไปกังสดาล(ตึกใหม่)21/06/201810:00:0016:30:00ประชุมพิจารณาก่อสร้างภายนอก 10ขอขอขอใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ19/06/201811:18:09
เทคนิคการแพทย์(LAB)ราชาวดี15/06/201808:30:0012:00:00รับตรวจประเมินมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ จังหวัดพิษณุโลก ปี 2561ภายนอก 10ขอขอขอใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ13/06/201815:41:58
ฝ่ายบริหารทั่วไปราชาวดี26/06/201808:30:0016:30:00รับการนิเทศและตรวจเยี่ยมจาก สสจ.พล.ภายนอก 50ขอขอขอใช้ใช้ใช้อนุมัติ12/06/201814:39:04
ศูนย์สุขภาพชุมชน PCUเนรมิตร(PCU)06/06/201808:30:0016:00:00ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ภายใน100ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้อนุมัติ07/06/201814:08:35
ศูนย์สุขภาพชุมชน PCUเนรมิตร(PCU)08/06/201808:30:0012:00:00ประชุมอสมภายใน100ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้อนุมัติ07/06/201814:11:00
ศูนย์สุขภาพชุมชน PCUเนรมิตร(PCU)12/06/201808:30:0012:00:00ฉีดวัคซีนเด็กภายใน30ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ07/06/201814:12:18
ศูนย์สุขภาพชุมชน PCUเนรมิตร(PCU)26/06/201808:30:0012:00:00ฉีดวัคซีนเด็กภายใน100ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ07/06/201814:13:58
ศูนย์สุขภาพชุมชน PCUเนรมิตร(PCU)29/06/201808:30:0012:00:00กิจกรรมผู้สูงอายุภายใน100ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ07/06/201814:15:25
งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน ERราชาวดี08/06/201809:00:0010:30:00รับอาจารย์นิเทศนักศึกษาฝึกงานภายใน12ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ07/06/201815:12:58
ฝ่ายเภสัชกรรมราชาวดี04/06/201812:00:0013:00:00ทีมสุขภาพโรงพยาบาลวัดโบสถ์ภายใน10ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ04/06/201808:38:40
งานแผนไทยเนรมิตร(PCU)08/06/201808:30:0016:30:00อบรมสร้างรายได้แก่ผู้สูงอายุภายนอก 35ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ใช้ใช้ยกเลิกการจอง04/06/201809:10:40
งานPalliative careราชาวดี15/06/201813:30:0016:30:00ประชุม HHC,Palliative careภายใน20ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ04/06/201813:50:43
ฝ่ายบริหารทั่วไปกังสดาล(ตึกใหม่)07/06/201810:00:0012:00:00พิจารณาขยายระยะเวลาสัญญาฯภายนอก 10ขอขอไม่ขอใช้ใช้ใช้อนุมัติ04/06/201815:30:16
งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน ERราชาวดี30/05/201814:30:0016:30:00ประชุม ERภายใน20ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ใช้ใช้อนุมัติ28/05/201808:02:36
งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน ERราชาวดี06/06/201812:30:0015:30:00servic plan orthoภายนอก 20ไม่ขอไม่ขอขอใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ28/05/201808:08:42
งานกายภาพบำบัดราชาวดี28/05/201813:00:0016:30:00ประชุมทีมนำภายใน20ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ใช้ใช้อนุมัติ27/05/201822:19:07
งานPalliative careราชาวดี28/05/201813:30:0016:30:00ประชุม HHCภายใน15ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ไม่ใช้ใช้ยกเลิกการจอง22/05/201813:16:37
ฝ่ายเภสัชกรรมราชาวดี01/06/201813:00:0016:00:00คณะกรรมการ RMภายใน10ไม่ขอไม่ขอขอใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ22/05/201817:51:50
งานฝากครรภ์ราชาวดี21/05/201813:30:0016:00:00แนวทางงานอนามัยแม่และเด็กระดับรพ.ภายใน10ไม่ขอไม่ขอขอใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ21/05/201805:53:36
งานฝากครรภ์ราชาวดี21/05/201813:30:0016:00:00MCHระดับรพภายใน10ไม่ขอไม่ขอขอใช้ไม่ใช้ใช้ยกเลิกการจอง21/05/201805:57:34
งานPalliative careกังสดาล(ตึกใหม่)17/05/201816:30:0016:30:00ประชุมโปรแกรม Thai COCภายใน15ไม่ขอไม่ขอขอใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ16/05/201811:31:16
ฝ่ายเภสัชกรรมราชาวดี30/05/201812:00:0013:00:00การใช้เข็มฉีดยาอินซูลินภายใน30ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ15/05/201814:46:59
ฝ่ายบริหารทั่วไปราชาวดี15/05/201813:30:0016:00:00ทีมENVรับประเมิน7 ด้านภายใน15ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ใช้ใช้รออนุมัติ14/05/201812:46:57
งานsupplyราชาวดี17/05/201813:30:0016:00:00เตรียมรับประเมินICภายใน15ไม่ขอไม่ขอขอใช้ใช้ใช้อนุมัติ14/05/201812:50:27
ฝ่ายบริหารทั่วไปราชาวดี23/05/201808:30:0016:30:00รับประเมินคุณภาพบริการมาตรฐาน7 ด้านภายนอก 40ขอขอขอใช้ใช้ใช้อนุมัติ14/05/201812:52:31
ฝ่ายบริหารทั่วไปกังสดาล(ตึกใหม่)28/05/201808:30:0016:30:00ตรวจสอบภายในภายนอก 10ขอขอขอไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้ยกเลิกการจอง09/05/201815:24:45
ศูนย์สุขภาพชุมชน PCUเนรมิตร(PCU)17/05/201808:30:0012:00:00นักศึกษามาฝึกงานหลักสูตรเวชปฎิบัติครอบครัวภายนอก 4ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้อนุมัติ09/05/201815:45:44
ศูนย์สุขภาพชุมชน PCUเนรมิตร(PCU)18/05/201808:30:0012:00:00นักศึกษามาฝึกงานหลักสูตรเวชปฎิบัติครอบครัวภายนอก 4ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้อนุมัติ09/05/201815:50:55
ศูนย์สุขภาพชุมชน PCUเนรมิตร(PCU)24/05/201808:30:0012:00:00นักศึกษามาฝึกงานหลักสูตรเวชปฎิบัติครอบครัวภายนอก 4ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้อนุมัติ09/05/201815:54:34
ศูนย์สุขภาพชุมชน PCUเนรมิตร(PCU)31/05/201808:30:0012:00:00นักศึกษามาฝึกงานหลักสูตรเวชปฎิบัติครอบครัวภายนอก 4ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้อนุมัติ09/05/201815:58:20
ฝ่ายบริหารทั่วไปกังสดาล(ตึกใหม่)08/05/201808:30:0016:30:00ตรวจติดตามจาก สตง.ภายนอก 5ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้อนุมัติ04/05/201815:11:17
งานแผนไทยกังสดาล(ตึกใหม่)15/05/201808:30:0012:00:00สอบรับผู้ช่วย 330 ชั่วโมงภายใน5ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้อนุมัติ02/05/201808:51:33
ฝ่ายเภสัชกรรมราชาวดี04/05/201809:30:0012:00:00งานวิ่ง สาสุขสองแควมินิมาราธอนภายนอก 10ขอไม่ขอไม่ขอใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ02/05/201809:29:34
งาน ITราชาวดี04/05/201813:00:0015:00:00Video Conferenceภายใน10ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ไม่ใช้ใช้ยกเลิกการจอง02/05/201810:01:59
ศูนย์สุขภาพชุมชน PCUราชาวดี10/05/201808:30:0016:30:00คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ อ.วัดโบสถ์ภายนอก 50ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ02/05/201814:22:50
ฝ่ายบริหารทั่วไปกังสดาล(ตึกใหม่)01/05/201813:00:0016:30:00พัสดุภายใน5ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้อนุมัติ01/05/201808:58:58
ฝ่ายบริหารทั่วไปกังสดาล(ตึกใหม่)15/05/201808:30:0016:30:00สอบเจ้าหน้าที่ภายนอก 10ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้ยกเลิกการจอง01/05/201808:59:53
ศูนย์สุขภาพชุมชน PCUเนรมิตร(PCU)04/05/201808:30:0012:00:00ประชุมอสมภายใน100ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ01/05/201810:46:23
ศูนย์สุขภาพชุมชน PCUเนรมิตร(PCU)07/05/201808:30:0012:00:00กลุ่มงานควบคุมโรคภายใน80ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ01/05/201810:53:37
ศูนย์สุขภาพชุมชน PCUเนรมิตร(PCU)10/05/201808:30:0012:00:00ฉีดวัคซีนเด็กภายใน30ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ01/05/201810:57:00
ศูนย์สุขภาพชุมชน PCUเนรมิตร(PCU)25/05/201808:30:0012:00:00กิจกรรมผู้สูงอายุภายใน100ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ01/05/201810:58:38
NCDราชาวดี02/05/201808:30:0012:00:00นิเทศติดตามผลการดำเนินงานโรคหัวใจและหลอดเลือดภายนอก 15ขอขอไม่ขอใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ30/04/201813:36:36
งานPalliative careราชาวดี30/04/201813:00:0016:30:00ตรวจสอบเวชระเบียนภายใน6ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้อนุมัติ26/04/201809:33:29
ฝ่ายบริหารทั่วไปราชาวดี25/04/201813:00:0016:30:00การพิจารณาวัสดุก่อสร้างภายนอก 10ไม่ขอไม่ขอขอใช้ใช้ใช้อนุมัติ24/04/201811:37:18
ฝ่ายบริหารทั่วไปกังสดาล(ตึกใหม่)25/04/201813:00:0014:00:00ประชุมเจ้าหน้าทีบริการทำความสะอาดภายใน10ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้อนุมัติ24/04/201811:38:51
องค์กรแพทย์ราชาวดี24/04/201812:00:0014:00:00ประชุมองค์กรแพทย์ภายใน10ไม่ขอขอไม่ขอใช้ใช้ใช้อนุมัติ23/04/201815:27:20
ฝ่ายบริหารทั่วไปราชาวดี23/04/201809:00:0016:30:00ทีมนำประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมรับ HA ITA และ ชี้แจง p4pภายใน20ขอขอขอใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ19/04/201810:52:46
ฝ่ายบริหารทั่วไปราชาวดี26/04/201809:00:0012:00:00ชี้แจ้งจ่ายตรง กรมบัญชีกลางภายใน30ไม่ขอไม่ขอขอใช้ใช้ใช้อนุมัติ17/04/201816:35:41
ศูนย์สุขภาพชุมชน PCUเนรมิตร(PCU)11/04/201808:30:0016:00:00แนวทางการดำเนินงานโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพภายใน30ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ05/04/201813:14:27
ศูนย์สุขภาพชุมชน PCUเนรมิตร(PCU)12/04/201808:30:0016:00:00แนวทางการดำเนินงานโคงการด้านภาษาอังกฤษภายใน30ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ05/04/201813:19:03
งานธุระการกังสดาล(ตึกใหม่)11/04/201808:30:0016:30:00รดน้ำดำหัวเนื่องในเทศการสงกรานต์ภายใน25ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ04/04/201807:37:36
ศูนย์สุขภาพชุมชน PCUเนรมิตร(PCU)09/04/201808:30:0016:00:00ยาเสพติดภายใน100ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ04/04/201811:11:23
ศูนย์สุขภาพชุมชน PCUเนรมิตร(PCU)10/04/201808:30:0012:00:00ฉีดวัคซีนเด็กภายใน30ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ04/04/201811:12:51
ศูนย์สุขภาพชุมชน PCUเนรมิตร(PCU)24/04/201808:30:0012:00:00ฉีดวัคซีนเด็กภายใน20ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ04/04/201811:14:12
ศูนย์สุขภาพชุมชน PCUเนรมิตร(PCU)27/04/201808:30:0012:00:00กิจกรรมผู้สูงอายุภายใน100ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ04/04/201811:16:02
ฝ่ายเภสัชกรรมราชาวดี19/04/201813:00:0016:30:00โปรมแกรมใหม่ของความเสี่ยงภายใน70ไม่ขอไม่ขอขอใช้ใช้ใช้อนุมัติ04/04/201818:15:22
ฝ่ายเภสัชกรรมราชาวดี20/04/201813:00:0016:30:00โปรแกรมใหม่ของความเสี่ยงภายใน70ไม่ขอไม่ขอขอใช้ใช้ใช้อนุมัติ04/04/201818:17:20
งานPalliative careราชาวดี10/04/201813:30:0016:30:00ประชุมพัฒนาระบบงาน HHC,PCCภายใน15ไม่ขอไม่ขอขอใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ03/04/201809:14:34
งานห้องคลอด LRราชาวดี03/04/201813:00:0016:30:00เตรียมความพร้อมรับแผนอุบัติเหตุหมู่ภายใน40ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ03/04/201810:06:41
ศูนย์สุขภาพชุมชน PCUราชาวดี04/04/201813:00:0016:30:00ประชุมติดตามการดำเนินงานทีมผู้ก่อการดีป้องกันการจมน้ำภายใน25ไม่ขอไม่ขอขอใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ28/03/201814:24:41
งานธุระการกังสดาล(ตึกใหม่)10/04/201808:30:0016:30:00จัดงานเทศกาลสงกรานต์ภายใน100ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ใช้ยกเลิกการจอง27/03/201808:49:02
งานPalliative careชลธาร(โรงครัว)26/03/201812:00:0013:00:00รับรองคณะวิทยากร จากมหาวิทยาลัยพิษณุโลกภายนอก 5ไม่ขอขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้อนุมัติ26/03/201810:42:40
ฝ่ายทันตกรรมกังสดาล(ตึกใหม่)23/03/201815:00:0016:30:00ชี้แจงโครงการสินเชื่อของธนาคารกรุงไทยภายใน10ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ22/03/201808:39:18
กลุ่มการพยาบาลกังสดาล(ตึกใหม่)22/03/201813:00:0014:30:00ติดตามการดำเนินงานการแพทย์ฉุกเฉินฯภายนอก 10ไม่ขอไม่ขอขอใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ21/03/201815:49:15
ฝ่ายทันตกรรมกังสดาล(ตึกใหม่)22/03/201814:00:0015:30:00ทีมสันทนาการภายใน10ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ20/03/201810:28:43
องค์กรแพทย์กินรี(หน้าห้อง ผอ.ตึกใหม่)19/03/201813:30:0016:30:00ปฐมนิเทศนิสิตแพทย์ ปี 2ภายใน15ไม่ขอไม่ขอขอใช้ใช้ใช้อนุมัติ19/03/201810:02:21
ศูนย์สุขภาพชุมชน PCUเนรมิตร(PCU)23/03/201808:30:0012:00:00อบรมยาเสพติดภายใน130ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ16/03/201813:43:28
งานPalliative careราชาวดี26/03/201814:00:0016:30:00ประชุมกลุ่มเพื่อการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสำหรับผู้ป่วยติดเตียงภายใน15ไม่ขอไม่ขอขอใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ15/03/201815:10:24
ฝ่ายเภสัชกรรมราชาวดี16/03/201813:30:0016:30:00คณะกรรมการความเสี่ยงภายใน10ไม่ขอไม่ขอขอใช้ใช้ใช้ยกเลิกการจอง13/03/201818:58:45
ฝ่ายเภสัชกรรมราชาวดี22/03/201813:30:0016:30:00คณะกรรมการความเสี่ยงภายใน10ไม่ขอไม่ขอขอใช้ใช้ใช้อนุมัติ13/03/201819:06:15
กลุ่มการพยาบาลราชาวดี12/03/201813:00:0016:30:00ซ้อมแผนภายใน20ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ12/03/201810:56:06
ฝ่ายบริหารทั่วไปราชาวดี13/03/201809:00:0012:00:00ชี้แจงรายละเอียดงานก่อสร้างภายใน6ขอไม่ขอไม่ขอใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ09/03/201814:56:49
งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน ERราชาวดี16/03/201813:00:0016:30:00การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูงภายใน30ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ใช้ใช้อนุมัติ08/03/201811:20:44
งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน ERราชาวดี23/03/201808:30:0016:00:00การคัดกรองผู้ป่วย และการดูแลผู้ป่วย ณ จุดเกิดเหตุภายใน30ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ใช้ใช้อนุมัติ08/03/201811:24:54
งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน ERราชาวดี29/03/201808:30:0016:00:00การคัดกรองผู้ป่วย การดูแลผู้ป่วย ณ จุดเกิดเหตุภายใน30ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ใช้ใช้อนุมัติ08/03/201811:27:16
ฝ่ายบริหารทั่วไปราชาวดี09/04/201808:30:0016:30:00โตรงการเสริมสร้างระเบียบด้านการเงินและพัสดุภายนอก 30ขอขอขอใช้ใช้ใช้อนุมัติ08/03/201815:06:21
กลุ่มการพยาบาลราชาวดี08/03/201814:00:0016:00:00เจ้าหน้าที่กลุ่มการฯภายใน100ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ07/03/201816:04:56
ศูนย์สุขภาพชุมชน PCUเนรมิตร(PCU)09/03/201808:30:0012:00:00ประชุมอ.ส.มภายใน100ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ05/03/201809:00:41
ศูนย์สุขภาพชุมชน PCUเนรมิตร(PCU)13/03/201808:30:0012:00:00ฉีดวัควีนเด็กภายใน30ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ05/03/201809:03:00
ศูนย์สุขภาพชุมชน PCUเนรมิตร(PCU)27/03/201808:30:0012:00:00ฉีดวัควีนเด้กภายใน20ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ05/03/201809:04:36
ศูนย์สุขภาพชุมชน PCUเนรมิตร(PCU)30/03/201808:30:0012:00:00กิจกรรมผุ้สุงอายุภายใน100ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ05/03/201809:05:57
งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน ERราชาวดี09/03/201813:00:0016:30:00การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูงภายใน30ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ใช้ใช้ยกเลิกการจอง05/03/201810:26:16
งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน ERราชาวดี15/03/201813:00:0016:30:00การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูงภายใน30ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ใช้ใช้อนุมัติ05/03/201810:27:51
กลุ่มการพยาบาลกังสดาล(ตึกใหม่)02/03/201810:00:0018:00:00ประชุมประจำเดือนภายใน13ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ02/03/201809:04:02
กลุ่มการพยาบาลราชาวดี05/03/201813:00:0016:00:00รับสโมสาโลตาลี่ภายใน20ไม่ขอไม่ขอขอใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ02/03/201816:36:52
กลุ่มการพยาบาลราชาวดี28/02/201809:30:0011:30:00นิเทศนักศึกษาภายใน12ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ27/02/201814:50:51
ฝ่ายบริหารทั่วไปกังสดาล(ตึกใหม่)15/03/201808:30:0016:30:00สอบ พกส.ภายนอก 10ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้อนุมัติ26/02/201809:10:41
ฝ่ายบริหารทั่วไปกังสดาล(ตึกใหม่)21/02/201808:30:0016:30:00สอบสัมภาษณ์ พกส.ภายนอก 10ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้รออนุมัติ26/02/201809:11:37
ฝ่ายบริหารทั่วไปราชาวดี26/02/201813:00:0016:30:00ENVภายใน10ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ26/02/201813:18:48
ฝ่ายบริหารทั่วไปราชาวดี21/03/201808:30:0016:00:00รับดูงาน Green&Clean Hospital สสจ.อุตรดิตถ์ภายนอก 40ขอขอขอใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ26/02/201814:02:42
งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน ERราชาวดี23/02/201814:00:0016:30:00ประชุมหน่วยงานภายใน24ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ22/02/201808:44:41
ฝ่ายทันตกรรมราชาวดี26/02/201814:00:0016:00:00Happy money Programภายนอก 50ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ไม่ใช้ใช้ยกเลิกการจอง22/02/201815:49:42
ฝ่ายทันตกรรมกังสดาล(ตึกใหม่)23/02/201814:00:0016:00:00Happy Money Programภายนอก 50ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ22/02/201816:05:54
ฝ่ายเภสัชกรรมราชาวดี22/02/201813:00:0016:30:00ประชุมทีมสุขภาพภายใน50ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ใช้ใช้อนุมัติ21/02/201812:50:08
ฝ่ายเภสัชกรรมกังสดาล(ตึกใหม่)22/02/201813:00:0016:30:00ประชุมทีมสุขภาพภายใน40ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ใช้ใช้อนุมัติ21/02/201812:51:39
งานกายภาพบำบัดราชาวดี20/02/201813:00:0016:00:00ทีมดูแลสุขภาพเจ้าหน้าที่ครั้งที่ 4ภายใน20ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ใช้ใช้อนุมัติ19/02/201815:22:28
งานให้คำปรึกษา/จิตเวชเนรมิตร(PCU)22/02/201808:00:0016:30:00อบรมอ.ส.ม.เชี่ยวชาญสาขาสุขภาพจิตชุมชนภายนอก 30ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ใช้ใช้อนุมัติ14/02/201812:37:35
กลุ่มการพยาบาลราชาวดี14/02/201810:00:0012:00:00RM ความเสี่ยงภายใน20ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ13/02/201810:16:49
ฝ่ายบริหารทั่วไปกังสดาล(ตึกใหม่)15/02/201813:30:0016:30:00ประชุมเกณฑ์รับสมัคร พกส.ภายใน5ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ13/02/201811:46:14
NCDราชาวดี09/02/201813:30:0016:30:00การดูแลผู้ป่วยโรคไตภายนอก 5ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ไม่ใช้ใช้ยกเลิกการจอง08/02/201813:46:42
งานกายภาพบำบัดราชาวดี05/02/201813:00:0016:30:00ทีมนำโรงพยาบาลภายใน20ไม่ขอไม่ขอขอใช้ใช้ใช้อนุมัติ04/02/201817:25:49
งานPalliative careราชาวดี08/02/201813:30:0016:00:00ประชุมงาน HHCภายใน12ไม่ขอไม่ขอขอใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ02/02/201809:36:05
ศูนย์สุขภาพชุมชน PCUเนรมิตร(PCU)13/02/201808:30:0012:00:00ฉีดวัคซีนเด็กภายใน30ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ02/02/201811:40:01
ศูนย์สุขภาพชุมชน PCUเนรมิตร(PCU)09/02/201808:30:0012:00:00ประชุมอสมภายใน100ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ02/02/201811:42:21
ศูนย์สุขภาพชุมชน PCUเนรมิตร(PCU)23/02/201808:30:0012:00:00จัดกิจกรรมผู้สูงอายุภายใน100ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ02/02/201811:49:04
งานผู้ป่วยนอก OPDราชาวดี30/01/201813:00:0016:30:00conference case studyภายใน13ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ26/01/201815:24:19
ฝ่ายบริหารทั่วไปราชาวดี01/02/201814:30:0016:30:00ประชุมเจ้าหน้าที่ รพ.วัดโบสถ์ภายใน100ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ25/01/201810:46:33
ฝ่ายบริหารทั่วไปราชาวดี31/01/201813:30:0016:30:00ประชุม ENVภายใน10ไม่ขอไม่ขอขอใช้ใช้ใช้ยกเลิกการจอง24/01/201815:20:16
งานธุระการราชาวดี15/02/201808:30:0016:30:00รับการตรวจประเมินจากผู้ตรวจราชการภายนอก 50ขอขอขอใช้ใช้ใช้ยกเลิกการจอง23/01/201810:43:25
ฝ่ายบริหารทั่วไปราชาวดี24/01/201813:00:0016:30:00ประชุม ENVภายใน10ไม่ขอไม่ขอขอใช้ใช้ใช้อนุมัติ23/01/201815:05:48
34,10,32,33,18,8,6,9,12,19ราชาวดี25/01/201813:00:0016:30:00ประชุมทีมดูแลสุขภาพเจ้าหน้าที่ภายใน15ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ใช้ใช้อนุมัติ23/01/201815:37:32
กลุ่มการพยาบาลกังสดาล(ตึกใหม่)22/01/201809:00:0011:30:00นิเทศนักศึกษาภายใน10ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้อนุมัติ22/01/201808:53:24
งานแผนไทยกังสดาล(ตึกใหม่)24/01/201809:00:0012:00:00รับนิเทศงานภายนอก 12ขอขอไม่ขอใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ22/01/201816:22:16
ฝ่ายเภสัชกรรมราชาวดี26/01/201813:00:0016:30:00กรรมการความเสี่ยงภายใน10ไม่ขอไม่ขอขอใช้ใช้ใช้อนุมัติ22/01/201821:48:38
NCDราชาวดี19/01/201813:00:0016:30:00การบันทึกข้อมูขเวชระเบียนภายใน15ไม่ขอไม่ขอขอใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ18/01/201811:48:33
งาน ITกังสดาล(ตึกใหม่)18/01/201813:00:0014:30:00web confer การใช้ datacorrectภายนอก 2ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ18/01/201816:16:29
กลุ่มการพยาบาลกังสดาล(ตึกใหม่)10/01/201809:30:0016:30:00หัวหน้างานกลุ่มการภายใน15ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้อนุมัติ10/01/201808:56:23
งานธุระการราชาวดี12/01/201809:00:0012:00:00Web conferenceภายใน10ขอไม่ขอไม่ขอใช้ใช้ใช้อนุมัติ10/01/201811:09:42
งานธุระการราชาวดี24/01/201809:00:0012:00:00Web Conferenceภายใน10ขอไม่ขอไม่ขอใช้ใช้ใช้อนุมัติ10/01/201811:11:26
งานธุระการราชาวดี26/01/201809:00:0012:00:00Web Conferenceภายใน10ขอไม่ขอไม่ขอใช้ใช้ใช้อนุมัติ10/01/201811:12:24
กลุ่มการพยาบาลราชาวดี15/01/201809:00:0016:30:00คปสอ.วัดโบสถ์ภายใน25ขอขอขอใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ09/01/201812:55:00
งานแผนไทยราชาวดี17/01/201808:30:0016:30:00ตรวจประเมินมาตรฐานงานบริการแพทย์แผนไทยในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ จังหวัดพิษณุโลก ปีงบประมาณ2561ภายนอก 30ขอขอขอใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ09/01/201820:38:13
ฝ่ายเภสัชกรรมราชาวดี05/01/201813:30:0016:00:00ประชุมทีมสุขภาพภายใน10ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ใช้ใช้อนุมัติ05/01/201811:11:45
งานกายภาพบำบัดกินรี(หน้าห้อง ผอ.ตึกใหม่)05/01/201813:00:0016:30:00ประชุมทีมนำ ครั้งที่ 5/2561ภายใน20ไม่ขอไม่ขอขอไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้อนุมัติ04/01/201822:09:26
งานผู้ป่วยนอก OPDราชาวดี03/01/201813:00:0016:30:00conference case studyภายใน13ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ03/01/201808:33:04
ศูนย์สุขภาพชุมชน PCUเนรมิตร(PCU)05/01/201812:00:0016:30:00ประชุมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านภายใน30ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ03/01/201814:17:21
ศูนย์สุขภาพชุมชน PCUเนรมิตร(PCU)10/01/201808:30:0012:00:00ฉีดวัคซีนเด็กภายใน30ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ03/01/201814:20:25
ศูนย์สุขภาพชุมชน PCUเนรมิตร(PCU)12/01/201808:30:0012:00:00ประชุมอ.ส.มภายใน100ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ03/01/201814:22:10
ศูนย์สุขภาพชุมชน PCUเนรมิตร(PCU)24/01/201808:30:0016:00:00ตรวจคัดกรองตาต้อกระจกภายใน60ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ03/01/201814:23:47
ศูนย์สุขภาพชุมชน PCUเนรมิตร(PCU)25/01/201808:30:0016:00:00ตรวจคัดกรองตาต้อกระจกภายใน60ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ03/01/201814:26:13
ศูนย์สุขภาพชุมชน PCUเนรมิตร(PCU)26/01/201808:30:0012:00:00กิจกรรมผุ้สุงอายุภายใน100ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ03/01/201814:27:31
ศูนย์สุขภาพชุมชน PCUเนรมิตร(PCU)30/01/201808:30:0012:00:00ฉีดวัคซีนเด็กภายใน30ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ03/01/201814:29:03
งานธุระการราชาวดี25/12/201713:00:0016:30:00ประชุมทีมนำภายใน20ไม่ขอไม่ขอขอใช้ใช้ใช้อนุมัติ25/12/201709:25:28
งานผู้ป่วยนอก OPDชลธาร(โรงครัว)22/12/201714:00:0016:00:00สอนนักศึกษาพยาบาลภายใน10ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ใช้ใช้อนุมัติ22/12/201710:25:45
งานธุระการกังสดาล(ตึกใหม่)22/12/201713:30:0016:30:00ประชุมทีม HRDภายใน10ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ20/12/201714:13:15
ฝ่ายเภสัชกรรมราชาวดี27/12/201708:30:0016:30:00ประชุมสัญจรเอดส์และวัณโรคภายนอก 50ขอขอขอใช้ใช้ใช้อนุมัติ14/12/201712:02:14
ศูนย์สุขภาพชุมชน PCUเนรมิตร(PCU)27/12/201708:30:0016:00:00ประชุมคณะกรรมการอ.ส.มภายใน20ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ14/12/201712:34:41
ฝ่ายบริหารทั่วไปราชาวดี14/12/201708:30:0012:00:00ITAภายใน20ขอไม่ขอไม่ขอใช้ใช้ใช้ยกเลิกการจอง13/12/201708:57:08
งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน ERราชาวดี21/12/201713:00:0016:30:00BLS กับการใช้ AEDภายใน60ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ใช้ใช้อนุมัติ13/12/201715:32:32
งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน ERราชาวดี22/12/201713:00:0016:30:00BLS กับการใช้ AEDภายใน60ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ใช้ใช้อนุมัติ13/12/201715:34:06
กลุ่มการพยาบาลราชาวดี21/12/201708:30:0012:00:00นิเทศงาน ICภายนอก 20ขอขอไม่ขอใช้ใช้ใช้อนุมัติ13/12/201715:35:46
เทคนิคการแพทย์(LAB)ราชาวดี14/12/201709:30:0012:00:00ทีมนำภายใน19ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ12/12/201712:06:26
ศูนย์สุขภาพชุมชน PCUเนรมิตร(PCU)18/12/201708:30:0016:00:00อมรมการกู้ชีพของอ.ส.มในเขตอำเภอวัดโบสถ์ภายใน150ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ08/12/201714:54:21
ศูนย์สุขภาพชุมชน PCUเนรมิตร(PCU)19/12/201708:30:0016:00:00อบรมการกู้ชีพของอ.ส.มในเขตอำเภอวัดโบสถ์ภายใน150ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ08/12/201714:58:05
งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน ERราชาวดี14/12/201713:00:0016:30:00CPR และการใช้ AEDภายใน50ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ใช้ใช้อนุมัติ08/12/201716:02:48
งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน ERราชาวดี15/12/201713:00:0016:30:00CPR และการใช้ AEDภายใน50ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ08/12/201716:07:25
งานผู้ป่วยนอก OPDราชาวดี06/12/201713:00:0016:30:00ประชุม conferenceภายใน12ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ06/12/201710:05:29
ฝ่ายบริหารทั่วไปราชาวดี14/12/201713:00:0016:30:00ITAภายใน20ไม่ขอไม่ขอขอไม่ใช้ไม่ใช้ใช้ยกเลิกการจอง06/12/201712:24:49
ฝ่ายเภสัชกรรมราชาวดี12/12/201713:00:0016:00:00ระบบยาภายใน10ไม่ขอไม่ขอขอใช้ใช้ใช้ยกเลิกการจอง06/12/201716:13:09
ฝ่ายเภสัชกรรมกังสดาล(ตึกใหม่)12/12/201713:00:0016:30:00ระบบยาภายใน10ไม่ขอไม่ขอขอใช้ใช้ใช้อนุมัติ06/12/201716:15:28
งานผู้ป่วยนอก OPDราชาวดี12/12/201708:00:0016:30:00สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ภายใน10ขอขอขอไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้อนุมัติ03/12/201707:50:01
งานผู้ป่วยนอก OPDราชาวดี13/12/201708:00:0016:30:00สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ภายใน10ขอขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้อนุมัติ03/12/201707:51:35
ศูนย์สุขภาพชุมชน PCUเนรมิตร(PCU)04/12/201713:00:0016:00:00ประชุมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านภายใน30ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ01/12/201714:44:33
ศูนย์สุขภาพชุมชน PCUเนรมิตร(PCU)12/12/201708:30:0012:00:00ฉีดวัคซีนเด็กภายใน30ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ01/12/201714:46:55
ศูนย์สุขภาพชุมชน PCUเนรมิตร(PCU)22/12/201708:30:0012:00:00ประชุมอ.ส.มภายใน100ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ01/12/201714:48:39
ศูนย์สุขภาพชุมชน PCUเนรมิตร(PCU)26/12/201708:30:0012:00:00ฉีดวัคซีนเด็กภายใน20ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ01/12/201714:50:04
ศูนย์สุขภาพชุมชน PCUเนรมิตร(PCU)29/12/201708:30:0012:00:00จัดกิจกรรมผู้สูงอายุภายใน100ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ01/12/201714:51:32
กลุ่มการพยาบาลราชาวดี29/11/201708:30:0016:30:00HA 2P Safety Hospital Conferenceภายใน20ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ28/11/201708:52:00
กลุ่มการพยาบาลราชาวดี30/11/201708:30:0016:00:00HA 2P Safety Hospital Conferenceภายใน20ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ28/11/201708:55:00
ฝ่ายเภสัชกรรมราชาวดี01/12/201713:00:0016:30:00วิชากรภายใน40ไม่ขอไม่ขอขอใช้ใช้ใช้อนุมัติ27/11/201720:00:00
กลุ่มการพยาบาลกังสดาล(ตึกใหม่)28/11/201709:00:0018:00:00หัวหน้างานฝ่ายการพยาบาลภายใน15ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ24/11/201715:49:00
งานผู้ป่วยนอก OPDราชาวดี22/11/201713:30:0016:00:00สอนนักศึกษาพยาบาลภายใน10ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ใช้ใช้อนุมัติ20/11/201713:11:00
งานsupplyราชาวดี21/11/201713:30:0016:30:00ประชุม ICภายใน18ไม่ขอไม่ขอขอใช้ใช้ใช้อนุมัติ20/11/201715:24:00
ฝ่ายบริหารทั่วไปราชาวดี23/11/201713:30:0016:30:00ประชุมENVภายใน16ไม่ขอไม่ขอขอใช้ใช้ใช้อนุมัติ20/11/201715:26:00
งานPalliative careราชาวดี20/11/201713:00:0016:30:00ประชุม HHC,Palliative Careภายใน15ไม่ขอไม่ขอขอใช้ไม่ใช้ใช้ยกเลิกการจอง16/11/201713:52:00
ศูนย์สุขภาพชุมชน PCUเนรมิตร(PCU)13/11/201713:00:0015:00:00ขอเชิญเข้าร่วมประชุมนำเสนอผลการดำเนินงานผู้นำสุขภาพภายใน30ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ14/11/201709:21:00
ศูนย์สุขภาพชุมชน PCUเนรมิตร(PCU)15/11/201708:30:0012:00:00อ.ส.มเลิกบุหรี่ภายใน30ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ14/11/201709:25:00
ฝ่ายเภสัชกรรมราชาวดี07/11/201712:00:0016:30:00PCTภายใน20ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ใช้ใช้อนุมัติ06/11/201713:35:00
ฝ่ายเภสัชกรรมราชาวดี10/11/201712:00:0016:30:00แนวทางการดูแลผู้ป่วยโรคไตภายใน30ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ใช้ใช้อนุมัติ06/11/201713:36:00
ฝ่ายเภสัชกรรมราชาวดี14/11/201712:00:0016:30:00แนวทางการดูแลผู้ป่วยโรคไตภายใน30ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ใช้ใช้อนุมัติ06/11/201713:40:00
ศูนย์สุขภาพชุมชน PCUเนรมิตร(PCU)07/11/201708:30:0012:00:00ประชุมกองทุนหมู่บ้านภายใน30ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ06/11/201714:29:00
ศูนย์สุขภาพชุมชน PCUเนรมิตร(PCU)02/11/201713:00:0016:00:00ประชุมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านภายใน30ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้อนุมัติ01/11/201709:46:00
ศูนย์สุขภาพชุมชน PCUเนรมิตร(PCU)10/11/201708:30:0012:00:00ฉีดวัคซีนเด็กภายใน60ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ01/11/201709:48:00
ศูนย์สุขภาพชุมชน PCUเนรมิตร(PCU)17/11/201708:30:0012:00:00ประชุมอสมภายใน100ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ01/11/201709:50:00
ศูนย์สุขภาพชุมชน PCUเนรมิตร(PCU)21/11/201708:30:0012:00:00ฉีดวัคซีนเด็กภายใน20ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้อนุมัติ01/11/201709:52:00
ศูนย์สุขภาพชุมชน PCUเนรมิตร(PCU)24/11/201708:30:0012:00:00จัดกิจกรรมผู้สูงอายุภายใน100ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ01/11/201709:54:00
ฝ่ายบริหารทั่วไปชลธาร(โรงครัว)20/11/201708:00:0016:30:00สอบ พกส.ภายนอก 10ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้อนุมัติ30/10/201715:06:00
ฝ่ายบริหารทั่วไปกังสดาล(ตึกใหม่)21/11/201708:30:0016:30:00สอบ พกส.ภายนอก 10ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้อนุมัติ30/10/201715:08:00
ห้องเลขาผอ.กินรี(หน้าห้อง ผอ.ตึกใหม่)31/10/201713:00:0016:30:00รับ ผอ.ศูนย์อนามัย กับทีม มาปรึกษาหารือเรื่องรับอธิบดี วันที่ 23/11/60ภายนอก 15ไม่ขอไม่ขอขอไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้อนุมัติ30/10/201716:01:00
ฝ่ายบริหารทั่วไปกังสดาล(ตึกใหม่)22/11/201708:30:0016:30:00สอบ พกส.ภายนอก 10ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้อนุมัติ30/10/201716:41:00
ฝ่ายบริหารทั่วไปกังสดาล(ตึกใหม่)23/11/201708:30:0016:30:00สอบ พกส.ภายนอก 10ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้อนุมัติ30/10/201716:42:00
ฝ่ายบริหารทั่วไปกังสดาล(ตึกใหม่)24/11/201708:30:0016:30:00สอบ พกส.ภายนอก 10ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้อนุมัติ30/10/201716:43:00
ห้องเลขาผอ.ราชาวดี24/10/201712:00:0013:30:00ประชุมองค์กรแพทย์ภายใน8ไม่ขอขอไม่ขอใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ24/10/201708:26:00
งานPalliative careราชาวดี24/10/201713:00:0016:30:00ประชุมคณะทำงาน HHCภายใน15ไม่ขอไม่ขอขอใช้ไม่ใช้ใช้ยกเลิกการจอง20/10/201715:39:00
ห้องเลขาผอ.ราชาวดี20/10/201713:00:0016:30:00ประชุมทีมนำภายใน20ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ19/10/201712:09:00
ศูนย์สุขภาพชุมชน PCUเนรมิตร(PCU)16/10/201708:30:0016:00:00ประชุมจิตอาสางานแพทย์ภายใน160ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ11/10/201713:10:00
ศูนย์สุขภาพชุมชน PCUเนรมิตร(PCU)09/10/201709:30:0016:30:00ประชุมคณะทำงานLTCเขตเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ภายใน30ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ06/10/201710:05:00
ฝ่ายบริหารทั่วไปราชาวดี09/11/201708:30:0016:30:00เลือกตั้งคณะกรรมการสหกรณ์ภายใน180ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้อนุมัติ05/10/201714:03:00
กลุ่มการพยาบาลกังสดาล(ตึกใหม่)04/10/201710:00:0016:30:00หัวหน้างานฝ่ายการพยาบาลภายใน10ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ04/10/201708:30:00
ศูนย์สุขภาพชุมชน PCUเนรมิตร(PCU)10/10/201708:30:0012:00:00ฉีดวัคซีนเด็กภายใน50ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ03/10/201709:36:00
ศูนย์สุขภาพชุมชน PCUเนรมิตร(PCU)12/10/201708:30:0012:00:00ประชุมอ.ส.มภายใน100ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ03/10/201709:38:00
ศูนย์สุขภาพชุมชน PCUเนรมิตร(PCU)03/10/201712:00:0016:00:00ประชุมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านภายใน30ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ03/10/201709:40:00
ศูนย์สุขภาพชุมชน PCUเนรมิตร(PCU)31/10/201708:30:0012:00:00ฉีดวัคซีนเด็กภายใน20ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ03/10/201709:42:00
กลุ่มการพยาบาลราชาวดี02/10/201710:00:0012:00:00ต้อนรับสโมสรโรตารี่ภายใน30ขอขอไม่ขอใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ02/10/201708:27:00
ห้องเลขาผอ.ราชาวดี11/10/201712:00:0014:00:00ประชุมองค์กรแพทย์ภายใน8ไม่ขอขอไม่ขอใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ02/10/201711:31:00
กลุ่มการพยาบาลราชาวดี18/10/201708:30:0016:30:00วิจัย r2rภายใน10ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ไม่ใช้ใช้ยกเลิกการจอง26/09/201714:39:00
กลุ่มการพยาบาลราชาวดี17/10/201708:30:0016:30:00วิจัย r2rภายใน10ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ไม่ใช้ใช้ยกเลิกการจอง26/09/201714:40:00
กลุ่มการพยาบาลราชาวดี19/10/201708:30:0016:30:00วิจัย r2rภายใน10ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ26/09/201714:41:00
ศูนย์สุขภาพชุมชน PCUกังสดาล(ตึกใหม่)26/09/201708:30:0012:30:00ติดตามผลการบันทึกข้อมูลฯภายนอก 20ขอขอไม่ขอใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ25/09/201709:33:00
งานฝากครรภ์ราชาวดี27/09/201709:00:0016:30:00ทำแผนคปสอภายใน20ขอขอขอใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ25/09/201710:30:00
งานฝากครรภ์ราชาวดี28/09/201709:00:0016:30:00ทำแผน คปสอ ปี61ต่อภายใน20ขอขอขอใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ25/09/201710:36:00
งานธุระการกังสดาล(ตึกใหม่)21/09/201713:00:0016:30:00ประชุมทีม HRภายใน7ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้อนุมัติ19/09/201716:46:00
ฝ่ายเภสัชกรรมราชาวดี26/09/201712:00:0016:30:00ทบทวนเคสและประชุม PCTภายใน30ไม่ขอขอขอใช้ใช้ใช้อนุมัติ19/09/201720:51:00
กลุ่มการพยาบาลราชาวดี05/10/201708:30:0016:30:00R2Rภายใน20ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ใช้ใช้อนุมัติ15/09/201714:16:00
กลุ่มการพยาบาลราชาวดี06/10/201708:30:0016:30:00R2Rภายใน20ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ใช้ใช้อนุมัติ15/09/201714:18:00
งานPalliative careกังสดาล(ตึกใหม่)28/09/201713:00:0016:30:00ประชุมทีม HHCภายใน15ไม่ขอไม่ขอขอใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ15/09/201714:20:00
ฝ่ายเภสัชกรรมราชาวดี13/09/201713:00:0016:30:00อบรมความเสี่ยงจนท.ภายใน50ไม่ขอไม่ขอขอใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ07/09/201714:21:00
ฝ่ายเภสัชกรรมราชาวดี14/09/201713:00:0016:30:00อบรมความเสี่ยงภายใน50ไม่ขอไม่ขอขอใช้ไม่ใช้ใช้ยกเลิกการจอง07/09/201714:23:00
ฝ่ายเภสัชกรรมราชาวดี15/09/201713:00:0016:30:00อบรมความเสี่ยงภายใน50ไม่ขอไม่ขอขอใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ07/09/201714:25:00
กลุ่มการพยาบาลราชาวดี20/09/201713:00:0016:00:00การ CPR ทารกภายใน40ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ไม่ใช้ใช้ยกเลิกการจอง06/09/201712:24:00
กลุ่มการพยาบาลราชาวดี21/09/201713:00:0016:00:00การ CPR ทารกภายใน40ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ไม่ใช้ใช้ยกเลิกการจอง06/09/201712:25:00
ฝ่ายเภสัชกรรมราชาวดี12/09/201713:00:0016:30:00ระบบยาภายใน10ไม่ขอไม่ขอขอใช้ใช้ใช้อนุมัติ05/09/201709:56:00
งานประกันราชาวดี05/09/201714:00:0016:30:00ประชุมทีม HRภายใน10ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ05/09/201710:36:00
ศูนย์สุขภาพชุมชน PCUเนรมิตร(PCU)07/09/201708:30:0016:00:00ประชุมกองทุนหมู่บ้านภายใน60ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ05/09/201715:56:00
ศูนย์สุขภาพชุมชน PCUเนรมิตร(PCU)04/09/201712:00:0016:00:00ประชุมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านภายใน20ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้อนุมัติ04/09/201709:11:00
ศูนย์สุขภาพชุมชน PCUเนรมิตร(PCU)12/09/201708:30:0012:00:00ฉีดวัคซีนเด็กภายใน60ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ04/09/201709:14:00
ศูนย์สุขภาพชุมชน PCUเนรมิตร(PCU)08/09/201708:30:0012:00:00ประชุมอ.ส.มภายใน120ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ04/09/201709:16:00
ศูนย์สุขภาพชุมชน PCUเนรมิตร(PCU)26/09/201708:30:0012:00:00ฉีดวัคซีนเด็กภายใน20ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ04/09/201709:18:00
ศูนย์สุขภาพชุมชน PCUเนรมิตร(PCU)29/09/201708:30:0012:00:00กิจกรรมผู้สูงอายุภายใน100ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ04/09/201709:20:00
ฝ่ายทันตกรรมราชาวดี08/09/201713:00:0016:30:00งานทันตสาธารณสุขภายใน20ไม่ขอไม่ขอขอใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ04/09/201714:15:00
ศูนย์สุขภาพชุมชน PCUเนรมิตร(PCU)07/09/201708:30:0016:30:00อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯภายนอก 60ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ04/09/201714:56:00
งานsupplyราชาวดี01/09/201710:30:0012:00:00การทบทวนจัดการระบบเบิกจ่ายและตรวจสอบเครื่องมือการแพทย์ภายใน10ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ใช้ใช้อนุมัติ01/09/201704:37:00
งานธุระการกังสดาล(ตึกใหม่)31/08/201708:30:0016:30:00รับตรวจประเมิน FAIภายนอก 30ขอขอขอไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้อนุมัติ30/08/201709:37:00
งานธุระการกินรี(หน้าห้อง ผอ.ตึกใหม่)31/08/201708:30:0016:30:00รับตรวจประเมิน FAIภายนอก 30ขอขอขอไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้อนุมัติ30/08/201709:42:00
ฝ่ายเภสัชกรรมราชาวดี30/08/201712:00:0016:30:00EKG meeting และประชุมทีม PCTภายใน40ไม่ขอขอขอใช้ใช้ใช้อนุมัติ29/08/201713:09:00
กลุ่มการพยาบาลกังสดาล(ตึกใหม่)25/08/201713:00:0016:30:00แผนภายใน10ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้อนุมัติ25/08/201713:15:00
NCDกังสดาล(ตึกใหม่)04/09/201713:00:0016:00:00ประเมิน CKD clinicภายนอก 15ไม่ขอไม่ขอขอใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ25/08/201713:50:00
ฝ่ายบริหารทั่วไปราชาวดี25/08/201713:30:0016:30:00เตรียมความพร้อมรับประเมิน FAIภายใน15ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ22/08/201716:24:00
ฝ่ายบริหารทั่วไปราชาวดี24/08/201710:00:0012:00:00เปิดซองเสนอราคาภายใน7ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้อนุมัติ21/08/201710:19:00
ศูนย์สุขภาพชุมชน PCUเนรมิตร(PCU)22/08/201708:30:0012:00:00อบรมส่งเสริมการพัฒนาการเด็กภายใน50ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ17/08/201711:12:00
งานผู้ป่วยนอก OPDราชาวดี17/08/201708:00:0009:00:00ตรวจสุขภาพเจ้าหน้าที่ภายใน70ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้อนุมัติ16/08/201713:40:00
งานผู้ป่วยนอก OPDราชาวดี18/08/201708:00:0009:00:00ตรวจสุขภาพจนท.ภายใน70ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้อนุมัติ16/08/201713:41:00
ฝ่ายเภสัชกรรมกังสดาล(ตึกใหม่)18/08/201708:30:0016:00:00ตอนรับทีมบริษัท CPภายใน20ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ15/08/201709:45:00
ฝ่ายเภสัชกรรมกินรี(หน้าห้อง ผอ.ตึกใหม่)18/08/201708:30:0016:00:00ตอนรับทีมบริษัท CPภายใน20ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้อนุมัติ15/08/201710:14:00
ฝ่ายเภสัชกรรมราชาวดี16/08/201713:30:0016:30:00PCTภายใน15ไม่ขอไม่ขอขอใช้ใช้ใช้อนุมัติ15/08/201710:24:00
ฝ่ายทันตกรรมราชาวดี15/08/201714:00:0016:30:00เตรียมความพร้อมซ้อมแผนอัคคีภัยภายใน20ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ11/08/201710:03:00
กลุ่มการพยาบาลกังสดาล(ตึกใหม่)11/08/201709:00:0016:00:00หัวหน้างานกลุ่มการภายใน15ขอไม่ขอขอไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้อนุมัติ11/08/201711:00:00
งานPalliative careกังสดาล(ตึกใหม่)21/08/201713:00:0016:00:00ประชุมงาน HHC ปี60ภายใน30ไม่ขอไม่ขอขอใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ10/08/201713:31:00
NCDกังสดาล(ตึกใหม่)08/08/201708:30:0016:30:00พี่ช่วยน้อง โครงการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อด้านโรคหัวใจและหลอดเลือดและระบบบริการสุขภาพภายนอก 16ขอขอไม่ขอใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ07/08/201714:31:00
ศูนย์สุขภาพชุมชน PCUเนรมิตร(PCU)10/08/201708:30:0012:00:00ฉีดวัคซีนเด็กภายใน60ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ02/08/201710:38:00
ศูนย์สุขภาพชุมชน PCUเนรมิตร(PCU)11/08/201708:30:0016:00:00LTCภายใน100ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ02/08/201710:40:00
ศูนย์สุขภาพชุมชน PCUเนรมิตร(PCU)18/08/201708:30:0012:00:00ประชุมอ.ส.มภายใน150ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ02/08/201710:42:00
ศูนย์สุขภาพชุมชน PCUเนรมิตร(PCU)25/08/201708:30:0012:00:00กิจกรรมผู้สูงอายุภายใน120ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ02/08/201710:43:00
ศูนย์สุขภาพชุมชน PCUเนรมิตร(PCU)29/08/201708:30:0012:00:00ฉีดวัคซีนเด็กภายใน20ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ02/08/201710:45:00
ฝ่ายทันตกรรมราชาวดี18/08/201708:00:0016:30:00ซ้อมแผนอัคคีภัยภายใน120ขอขอขอใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ01/08/201714:24:00
ฝ่ายเภสัชกรรมราชาวดี01/08/201713:30:0015:30:00GIN conference COP customerภายใน10ไม่ขอไม่ขอขอใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ31/07/201714:43:00
ฝ่ายเภสัชกรรมราชาวดี02/08/201709:00:0012:00:00สรุปผลฝึกงานนิสิตแพทย์ภายใน15ขอไม่ขอไม่ขอใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ31/07/201714:48:00
ศูนย์สุขภาพชุมชน PCUเนรมิตร(PCU)31/07/201708:30:0016:00:00อมรมผู้ปกครองเด็กตรวจพัฒนาการช้าภายใน20ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ26/07/201713:55:00
งานธุระการราชาวดี31/08/201708:30:0016:30:00รับตรวจประเมินการเงินการคลัง FAIภายนอก 20ขอขอขอใช้ใช้ใช้อนุมัติ26/07/201715:58:00
งานธุระการราชาวดี17/08/201713:00:0016:30:00รับการตรวจเยี่ยมจากทีมตรวจราชการภายนอก 30ขอขอขอใช้ใช้ใช้ยกเลิกการจอง26/07/201716:01:00
งานฝากครรภ์ราชาวดี02/08/201713:00:0016:30:00อบรมการใช้เครื่่่องอัลตร้าซาวด์ภายใน20ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ25/07/201705:31:00
X-Rayราชาวดี25/07/201709:30:0012:00:00ประเมินคุณภาพงานรังสีวินิจฉัยภายใน8ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ25/07/201708:41:00
ฝ่ายเภสัชกรรมกังสดาล(ตึกใหม่)01/08/201713:00:0016:30:00ระบบยาภายใน8ไม่ขอไม่ขอขอใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ25/07/201715:55:00
งานsupplyราชาวดี21/08/201713:00:0016:30:00อบรมเชิงปฏิบัตการการควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลภายใน60ไม่ขอไม่ขอขอใช้ใช้ใช้อนุมัติ24/07/201713:03:00
งานsupplyราชาวดี22/08/201713:00:0016:30:00อบรมบุคลากร เรื่อง ICภายใน60ไม่ขอไม่ขอขอใช้ใช้ใช้อนุมัติ24/07/201713:07:00
งานsupplyราชาวดี23/08/201713:00:0016:30:00อบรมบุคลากร เรื่องIcภายใน60ไม่ขอไม่ขอขอใช้ใช้ใช้อนุมัติ24/07/201713:10:00
งานsupplyราชาวดี24/08/201713:00:0016:30:00อบรมบุคลากร เรื่องICภายใน60ไม่ขอไม่ขอขอใช้ใช้ใช้อนุมัติ24/07/201713:12:00
งานsupplyราชาวดี27/07/201713:30:0016:00:00เตรียมพร้อมซ้อมอัคคีภัยภายใน12ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ใช้ใช้อนุมัติ24/07/201713:14:00
ห้องเลขาผอ.ชลธาร(โรงครัว)21/07/201713:00:0015:00:00สอนนักศึกษาแพทย์ภายใน3ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ21/07/201708:52:00
ฝ่ายเภสัชกรรมราชาวดี20/07/201713:00:0016:30:00PCTภายใน15ไม่ขอไม่ขอขอไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้อนุมัติ20/07/201709:53:00
ฝ่ายเภสัชกรรมกังสดาล(ตึกใหม่)21/07/201713:00:0016:30:00เข้าฐานการใช้ยาภายใน40ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ20/07/201710:03:00
ฝ่ายเภสัชกรรมราชาวดี25/07/201713:00:0016:30:00กรรมการความเสี่ยงภายใน15ไม่ขอไม่ขอขอใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ20/07/201710:08:00
ฝ่ายบริหารทั่วไปราชาวดี31/07/201708:30:0016:30:00ประเมิน FAIภายนอก 20ขอขอขอใช้ใช้ใช้ยกเลิกการจอง20/07/201712:06:00
งานผู้ป่วยนอก OPDชลธาร(โรงครัว)20/07/201713:30:0016:30:00conference case study นิสิตสาธารณสุขศาสตร์ภายใน10ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้อนุมัติ18/07/201717:50:00
งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน ERราชาวดี18/07/201714:30:0016:30:00สอนอบรมการตรวจร่างกายภายใน15ไม่ขอไม่ขอขอใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ17/07/201713:08:00
ฝ่ายเภสัชกรรมราชาวดี21/07/201713:00:0016:30:00การใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผลภายใน40ไม่ขอไม่ขอขอใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ13/07/201709:15:00
ฝ่ายเภสัชกรรมราชาวดี24/07/201713:00:0016:30:00การใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผลภายใน40ไม่ขอไม่ขอขอใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ13/07/201709:20:00
งานธุระการราชาวดี17/07/201708:30:0016:30:00ประชุมทีมนำภายใน20ขอขอขอใช้ใช้ใช้อนุมัติ12/07/201711:06:00
ศูนย์สุขภาพชุมชน PCUเนรมิตร(PCU)17/07/201708:30:0016:00:00รณรงค์ตรวจพัฒนาการเด็กภายใน50ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ12/07/201714:09:00
ศูนย์สุขภาพชุมชน PCUเนรมิตร(PCU)19/07/201708:30:0016:00:00รณรงค์ตรวจพัฒนาการเด็กภายใน50ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ12/07/201714:13:00
ศูนย์สุขภาพชุมชน PCUเนรมิตร(PCU)20/07/201708:30:0016:00:00รณรงค์ตรวจพัฒนาการเด็กภายใน50ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ12/07/201714:15:00
ศูนย์สุขภาพชุมชน PCUเนรมิตร(PCU)21/07/201708:30:0016:00:00รณรงค์ตรวจพัฒนาการเด็กภายใน20ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ12/07/201714:19:00
กลุ่มการพยาบาลกังสดาล(ตึกใหม่)11/07/201709:00:0016:30:00ประชุมหัวหน้างานกลุ่มการภายใน15ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ11/07/201708:35:00
กลุ่มการพยาบาลกังสดาล(ตึกใหม่)12/07/201709:00:0016:30:00ประชุมหัวหน้างานกลุ่มการภายใน15ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ11/07/201708:36:00
งานธุระการกังสดาล(ตึกใหม่)20/07/201714:00:0016:30:00ประชุมฝ่ายบริหารทั่วไปภายใน15ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้อนุมัติ11/07/201714:27:00
ศูนย์สุขภาพชุมชน PCUเนรมิตร(PCU)18/07/201709:00:0012:00:00อบรมนักเรียนก.ศ.นภายนอก 80ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ11/07/201715:19:00
งานsupplyราชาวดี13/07/201708:30:0016:00:00รับประเมินGreen add Clean และองค์กรปลอดกล่องโฟมภายใน30ขอขอขอใช้ใช้ใช้อนุมัติ07/07/201703:38:00
ศูนย์สุขภาพชุมชน PCUเนรมิตร(PCU)28/07/201708:30:0012:00:00จัดกิจกรรมผู้สูงอายุภายนอก 150ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ06/07/201709:04:00
ห้องเลขาผอ.ราชาวดี07/07/201708:30:0016:30:00วิเคราะห์และสรุปผลการศึกษาฯภายนอก 25ขอขอขอใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ06/07/201712:57:00
งานผู้ป่วยนอก OPDกังสดาล(ตึกใหม่)07/07/201710:00:0012:00:00ต้อนรับอาจารย์นิเทศ นิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์ ปี 3 มน.ภายใน12ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้อนุมัติ04/07/201711:36:00
ศูนย์สุขภาพชุมชน PCUเนรมิตร(PCU)04/07/201713:00:0016:00:00ประชุมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านภายใน30ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ04/07/201712:56:00
ศูนย์สุขภาพชุมชน PCUเนรมิตร(PCU)11/07/201708:30:0012:00:00ฉีดวัคซีนเด็กภายใน60ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ04/07/201713:00:00
ศูนย์สุขภาพชุมชน PCUเนรมิตร(PCU)14/07/201708:30:0012:00:00ประชุมอสมภายใน120ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ04/07/201713:03:00
ศูนย์สุขภาพชุมชน PCUเนรมิตร(PCU)25/07/201708:30:0012:00:00ฉีดวัคซีนเด็กภายใน20ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ04/07/201713:05:00
ศูนย์สุขภาพชุมชน PCUเนรมิตร(PCU)27/07/201708:30:0012:00:00กิจกรรมผู้สูงอายุภายใน100ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ04/07/201713:08:00
ฝ่ายเภสัชกรรมกังสดาล(ตึกใหม่)17/07/201713:00:0016:30:00ระบบยา PTCภายใน10ไม่ขอไม่ขอขอใช้ไม่ใช้ใช้ยกเลิกการจอง04/07/201714:39:00
ศูนย์สุขภาพชุมชน PCUเนรมิตร(PCU)05/07/201708:30:0012:00:00ยาเสพติดภายใน100ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ04/07/201715:05:00
ศูนย์สุขภาพชุมชน PCUเนรมิตร(PCU)11/07/201708:30:0012:00:00ตรวจเอกสารกองทุนภายใน23ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ04/07/201715:08:00
งานผู้ป่วยนอก OPDกังสดาล(ตึกใหม่)06/07/201709:00:0010:30:00ต้อนรับอาจารย์นิเทศนศ.มน.ภายใน12ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้ยกเลิกการจอง03/07/201712:26:00
เทคนิคการแพทย์(LAB)ราชาวดี04/07/201709:00:0016:30:00ทีมนำ ทำแผนประจำปีงบ 2561ภายใน20ขอขอขอใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ03/07/201715:20:00
ฝ่ายเภสัชกรรมราชาวดี11/07/201713:00:0016:30:00ระบบยาภายใน10ไม่ขอไม่ขอขอไม่ใช้ไม่ใช้ใช้ยกเลิกการจอง30/06/201716:14:00
งานฝากครรภ์ราชาวดี19/07/201713:00:0016:30:00อบรมความรู้และการใช้เครื่่องอัลตร้าซาวด์ภายใน20ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ27/06/201708:04:00
งานฝากครรภ์ราชาวดี26/07/201713:00:0016:30:00อบรมความรู้และการใช้เครื่องอัลตร้าซาวด์ภายใน20ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ27/06/201708:10:00
งานฝากครรภ์ราชาวดี28/06/201713:00:0016:30:00เตรียมรับการเยี่ยมเสริมพลังจากสสจ.ภายใน15ไม่ขอไม่ขอขอใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ27/06/201708:14:00
งานฝากครรภ์ราชาวดี06/07/201708:30:0016:30:00รับการตรวจเยี่ยมเสริมพลังจากงานส่งเสริมฯสสจ.ภายใน30ขอขอไม่ขอใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ27/06/201709:08:00
งานประกันกังสดาล(ตึกใหม่)28/06/201708:30:0016:30:00ขึ้นทะเบียนหน่วยบริการภายใน15ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ26/06/201711:05:00
งานsupplyราชาวดี27/06/201713:30:0016:30:00ประชุมทีมICภายใน15ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ใช้ใช้อนุมัติ26/06/201713:26:00
ฝ่ายเภสัชกรรมราชาวดี03/07/201713:30:0016:30:00PCTภายใน15ไม่ขอไม่ขอขอใช้ใช้ใช้อนุมัติ26/06/201714:27:00
NCDราชาวดี22/06/201713:00:0016:30:00VDO conferenceภายนอก 7ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ใช้ใช้อนุมัติ22/06/201709:47:00
กลุ่มการพยาบาลกังสดาล(ตึกใหม่)21/06/201710:30:0016:30:00ตรวจสอบเวชระเบียน รพ.สต.ภายใน5ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้อนุมัติ21/06/201710:06:00
งานsupplyราชาวดี26/06/201713:00:0016:30:00เตรียมรับชมรมทูตอารยปัตย์ สำนักงานพัฒนาสังคมและมัน่คงมนุษย์จังหวัดภายใน15ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ21/06/201711:33:00
งานsupplyกังสดาล(ตึกใหม่)26/06/201713:30:0016:30:00ประชุมทีมICภายใน15ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ใช้ใช้ยกเลิกการจอง21/06/201711:39:00
กลุ่มการพยาบาลกังสดาล(ตึกใหม่)22/06/201709:00:0016:30:00ประจำเดือนภายใน15ขอขอขอใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ21/06/201716:42:00
งานผู้ป่วยนอก OPDราชาวดี20/06/201709:00:0012:00:00ต้อนรับอาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์ มน.ภายใน9ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้อนุมัติ19/06/201711:45:00
งานsupplyราชาวดี12/06/201713:30:0016:00:00เตรียมรับประเมิน7ด้านทีมENVภายใน15ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ใช้ใช้อนุมัติ11/06/201712:50:00
งานsupplyราชาวดี16/06/201708:00:0016:30:00รับประเมินมาตรฐาน7ด้าน (ทีมENV MEM สุขศึกษา)ภายใน60ขอขอขอใช้ใช้ใช้อนุมัติ11/06/201712:52:00
ฝ่ายเภสัชกรรมกังสดาล(ตึกใหม่)13/06/201713:30:0016:30:00ระบบยาภายใน10ไม่ขอไม่ขอขอใช้ใช้ใช้อนุมัติ08/06/201713:35:00
งานส่งเสริมฯราชาวดี08/06/201708:30:0016:30:00รับการประเมิน SRRT และหัดภายนอก 10ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ไม่ใช้ใช้ยกเลิกการจอง06/06/201708:26:00
งานส่งเสริมฯราชาวดี13/06/201708:30:0016:30:00รับการประเมิน SRRT และหัดภายนอก 20ขอขอขอใช้ใช้ใช้อนุมัติ06/06/201709:07:00
ศูนย์สุขภาพชุมชน PCUเนรมิตร(PCU)05/06/201712:00:0016:00:00ประชุมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านภายใน30ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ05/06/201708:18:00
ศูนย์สุขภาพชุมชน PCUเนรมิตร(PCU)09/06/201708:30:0012:00:00ประชุมอ.ส.มภายใน100ขอไม่ขอขอใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ05/06/201708:20:00
ศูนย์สุขภาพชุมชน PCUเนรมิตร(PCU)13/06/201708:30:0012:00:00ฉีดวัคซีนเด็กภายใน60ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ05/06/201708:23:00
ศูนย์สุขภาพชุมชน PCUเนรมิตร(PCU)21/06/201708:30:0016:00:00ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ภายใน500ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ05/06/201708:25:00
ศูนย์สุขภาพชุมชน PCUเนรมิตร(PCU)27/06/201708:30:0012:00:00ฉีดวัคซีนเด็กภายใน30ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ05/06/201708:27:00
ศูนย์สุขภาพชุมชน PCUเนรมิตร(PCU)30/06/201708:30:0012:00:00กิจกรรมผู้สูงอายุภายใน100ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ05/06/201708:30:00
ศูนย์สุขภาพชุมชน PCUเนรมิตร(PCU)12/06/201708:30:0012:00:00ประชุมสภาองค์กรชุมชนตำบลวัดโบสถ์ภายใน30ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ05/06/201708:32:00
งานผู้ป่วยนอก OPDราชาวดี01/06/201714:00:0016:30:00ประชุมจนท. OPDภายใน15ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้อนุมัติ01/06/201711:24:00
ฝ่ายเภสัชกรรมราชาวดี20/06/201713:00:0016:30:00ประชุมผู้จัดการความเสี่ยงภายใน30ไม่ขอไม่ขอขอใช้ไม่ใช้ใช้ยกเลิกการจอง01/06/201715:32:00
กลุ่มการพยาบาลชลธาร(โรงครัว)31/05/201713:00:0016:00:00นักศึกษา NP ขอใช้ทำงานภายใน6ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้อนุมัติ31/05/201711:34:00
กลุ่มการพยาบาลชลธาร(โรงครัว)01/06/201713:00:0016:00:00นักศึกษา NP ขอใช้ทำงานภายใน6ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้อนุมัติ31/05/201711:49:00
กลุ่มการพยาบาลชลธาร(โรงครัว)02/06/201713:00:0016:00:00นักศึกษา NP ขอให้ทำงานภายใน6ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้อนุมัติ31/05/201712:52:00
กลุ่มการพยาบาลชลธาร(โรงครัว)05/06/201713:00:0016:00:00นักศึกษา np ขอให้ทำงานภายใน6ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้อนุมัติ31/05/201712:56:00
กลุ่มการพยาบาลชลธาร(โรงครัว)06/06/201713:00:0016:00:00นักศึกษา np ขอใช้ทำงานภายใน6ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้อนุมัติ31/05/201713:05:00
กลุ่มการพยาบาลชลธาร(โรงครัว)07/06/201713:00:0016:00:00นักศึกษา NP ขอใช้ทำงานภายใน6ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้อนุมัติ31/05/201713:06:00
กลุ่มการพยาบาลชลธาร(โรงครัว)08/06/201713:00:0016:00:00นักศึกษา np ขอใช้ทำงานภายใน6ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้อนุมัติ31/05/201713:08:00
กลุ่มการพยาบาลชลธาร(โรงครัว)08/06/201713:00:0016:00:00นักศึกษา np ขอใช้ทำงานภายใน6ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้อนุมัติ31/05/201713:09:00
กลุ่มการพยาบาลชลธาร(โรงครัว)12/06/201713:00:0016:00:00นักศึกษา np ขอใช้ทำงานภายใน6ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้อนุมัติ31/05/201713:10:00
กลุ่มการพยาบาลชลธาร(โรงครัว)14/06/201713:00:0016:00:00นักศึกษา np ขอใช้ทำงานภายใน6ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้อนุมัติ31/05/201713:10:00
กลุ่มการพยาบาลชลธาร(โรงครัว)15/06/201713:00:0016:00:00นักศึกษา np ขอใช้ทำงานภายใน6ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้อนุมัติ31/05/201713:11:00
กลุ่มการพยาบาลชลธาร(โรงครัว)19/06/201713:00:0016:00:00นักศึกษา np ขอใช้ทำงานภายใน6ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้อนุมัติ31/05/201713:12:00
กลุ่มการพยาบาลชลธาร(โรงครัว)20/06/201713:00:0016:00:00นักศึกษา np ขอใช้ทำงานภายใน6ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้อนุมัติ31/05/201713:13:00
กลุ่มการพยาบาลชลธาร(โรงครัว)21/06/201713:00:0016:00:00นักศึกษา np ขอใช้ทำงานภายใน6ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้อนุมัติ31/05/201713:13:00
กลุ่มการพยาบาลกังสดาล(ตึกใหม่)22/06/201713:00:0016:00:00นักศึกษา np ขอใช้ทำงานภายใน6ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้อนุมัติ31/05/201713:14:00
ฝ่ายบริหารทั่วไปราชาวดี06/06/201710:00:0016:30:00เปิดซองภายใน4ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้อนุมัติ30/05/201708:30:00
ศูนย์สุขภาพชุมชน PCUเนรมิตร(PCU)29/05/201713:00:0016:00:00ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมภายใน30ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ26/05/201713:29:00
ฝ่ายเภสัชกรรมราชาวดี29/05/201713:30:0016:30:00ทบทวนเคส PCTภายใน15ไม่ขอไม่ขอขอใช้ใช้ใช้อนุมัติ26/05/201715:42:00
งานผู้ป่วยนอก OPDราชาวดี30/05/201713:00:0016:30:00สอนการทำอัลตร้าซาวน์ภายใน40ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ใช้ใช้อนุมัติ21/05/201711:25:00
กลุ่มการพยาบาลราชาวดี22/05/201709:00:0010:30:00ปฐมนิเทศนิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์ มน.ภายใน10ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้อนุมัติ21/05/201712:26:00
ฝ่ายทันตกรรมราชาวดี19/05/201714:00:0016:00:00งานทันตสาธารณสุขภายใน15ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ใช้ใช้อนุมัติ18/05/201716:08:00
กลุ่มการพยาบาลราชาวดี19/05/201708:00:0011:00:00โครงการตรวจสุขภาพผู้ป่วยเบาหวานภายนอก 40ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ16/05/201710:32:00
งานกายภาพบำบัดราชาวดี19/07/201708:30:0016:30:00ตรวจมาตรฐานงานกายภาพบำบัดภายนอก 20ขอขอขอใช้ใช้ใช้อนุมัติ15/05/201715:23:00
ห้องบัตร/เวชระเบียนราชาวดี11/05/201713:30:0016:30:00ตรวจสอบเวชระเบียนผู้ป่วยใน ก่อนส่ง สปสช.ภายใน10ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้อนุมัติ11/05/201711:41:00
งานผู้ป่วยนอก OPDราชาวดี08/05/201713:30:0016:00:00MEMภายใน15ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้อนุมัติ08/05/201708:08:00
งานPalliative careราชาวดี16/05/201713:30:0016:30:00คณะทำงาน HHCภายใน20ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ08/05/201715:44:00
งานPalliative careราชาวดี09/05/201713:30:0016:30:00คณะทำงาน HHCภายใน20ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ไม่ใช้ใช้ยกเลิกการจอง05/05/201710:27:00
กลุ่มการพยาบาลกังสดาล(ตึกใหม่)04/05/201713:00:0016:30:00เตรียมเอกสารการเรียนภายนอก 6ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้อนุมัติ04/05/201711:20:00
กลุ่มการพยาบาลราชาวดี09/05/201708:30:0012:00:00ชี้แจงโครงการปราศจากลูน้ำยุงลายภายนอก 71ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ03/05/201714:53:00
ศูนย์สุขภาพชุมชน PCUเนรมิตร(PCU)12/05/201708:30:0012:00:00ประชุมองค์กรสภาชุมชนตำบลวัดโบสถ์ภายใน30ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ03/05/201714:55:00
กลุ่มการพยาบาลกังสดาล(ตึกใหม่)02/05/201713:00:0016:30:00เตรียมเอกสารการเรียนภายใน6ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้อนุมัติ02/05/201711:39:00
NCDกังสดาล(ตึกใหม่)09/05/201708:30:0012:30:00การประเมิน NCD Clinic Plusภายนอก 30ขอขอไม่ขอใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ01/05/201707:49:00
ศูนย์สุขภาพชุมชน PCUเนรมิตร(PCU)02/05/201713:00:0016:00:00ประชุมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านภายใน60ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ01/05/201709:26:00
ศูนย์สุขภาพชุมชน PCUเนรมิตร(PCU)11/05/201708:30:0012:00:00ฉีดวัคซีนเด็กภายใน60ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ01/05/201709:29:00
ศูนย์สุขภาพชุมชน PCUเนรมิตร(PCU)08/05/201708:30:0012:00:00ประชุมจัดบริการเครื่อข่ายเพื่อเพิ่มทักษะการดำเนินงานภายนอก 100ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ01/05/201709:38:00
ศูนย์สุขภาพชุมชน PCUเนรมิตร(PCU)09/05/201708:30:0012:00:00ประชุมจัดบริการเครือข่ายเพื่อเพิ่มทักษะการดำเนินงานภายใน70ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ01/05/201709:41:00
ศูนย์สุขภาพชุมชน PCUเนรมิตร(PCU)18/05/201708:30:0012:00:00ประชุมเชิงปฎิบัติการการสร้างความรู้ความเข้าใจการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุภายใน70ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ01/05/201709:44:00
ศูนย์สุขภาพชุมชน PCUเนรมิตร(PCU)19/05/201708:30:0012:00:00ประชุมอสมภายใน100ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ01/05/201709:51:00
ศูนย์สุขภาพชุมชน PCUเนรมิตร(PCU)26/05/201708:30:0012:00:00จัดกิจกรรมผู้สูงอายุภายใน100ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ01/05/201709:54:00
ศูนย์สุขภาพชุมชน PCUเนรมิตร(PCU)30/05/201708:30:0012:00:00ฉีดวัคซีนเด็กภายใน30ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ01/05/201710:00:00
ศูนย์สุขภาพชุมชน PCUเนรมิตร(PCU)26/05/201708:30:0012:00:00จัดกิจกรรมผู้สูงอายุภายใน100ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ01/05/201710:02:00
งานsupplyราชาวดี01/05/201713:30:0016:30:00ประชุม ENVภายใน10ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ใช้ใช้อนุมัติ28/04/201709:08:00
งานแผนไทยราชาวดี01/05/201708:30:0012:00:00นิเทศแหล่งฝึกงานภายนอก 10ขอขอไม่ขอใช้ใช้ใช้อนุมัติ28/04/201710:51:00
กลุ่มการพยาบาลกังสดาล(ตึกใหม่)01/05/201709:00:0011:00:00นิเทศนักศึกษาพยาบาลภายใน16ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้อนุมัติ27/04/201715:16:00
ศูนย์สุขภาพชุมชน PCUเนรมิตร(PCU)27/04/201708:30:0016:00:00อบรมให้ความรู้การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการและองค์ความรู้อุปกรณ์ภายใน50ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ25/04/201713:09:00
ฝ่ายเภสัชกรรมราชาวดี25/04/201713:00:0016:30:00ระบบยา PCTภายใน10ไม่ขอไม่ขอขอไม่ใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ24/04/201711:01:00
งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน ERราชาวดี26/04/201714:00:0016:30:00ประชุมหน่วยงานภายใน24ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ24/04/201711:07:00
กลุ่มการพยาบาลกังสดาล(ตึกใหม่)25/04/201709:00:0016:30:00ประชุมกลุ่มการพยาบาลภายใน15ขอขอขอใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ24/04/201716:47:00
ฝ่ายเภสัชกรรมราชาวดี26/04/201713:00:0016:30:00ระบบยา PTCภายใน10ไม่ขอไม่ขอขอใช้ไม่ใช้ใช้ยกเลิกการจอง20/04/201709:58:00
ฝ่ายเภสัชกรรมราชาวดี28/04/201713:00:0016:30:00ทีม PCTภายใน10ไม่ขอไม่ขอขอใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ20/04/201709:59:00
ศูนย์สุขภาพชุมชน PCUเนรมิตร(PCU)20/04/201708:30:0012:00:00ประชุมอ.ส.คภายใน60ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ19/04/201711:48:00
กลุ่มการพยาบาลราชาวดี10/04/201713:00:0016:30:00รับ DHSภายนอก 30ไม่ขอไม่ขอขอใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ10/04/201710:34:00
ฝ่ายบริหารทั่วไปราชาวดี11/04/201710:00:0014:00:00ประชุมทีมนำภายใน20ขอขอไม่ขอใช้ใช้ใช้อนุมัติ10/04/201715:38:00
ศูนย์สุขภาพชุมชน PCUเนรมิตร(PCU)26/04/201708:00:0012:00:00อบรมกาซ์ชีวภาพภายใน40ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ05/04/201709:48:00
งานผู้ป่วยนอก OPDราชาวดี20/04/201708:00:0018:00:00สอบเทียบมาตรฐานเครื่องมือแพทย์ภายใน10ขอขอขอไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้อนุมัติ05/04/201712:07:00
งานผู้ป่วยนอก OPDราชาวดี21/04/201708:00:0016:30:00สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ภายใน10ขอขอขอไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้อนุมัติ05/04/201712:10:00
งานผู้ป่วยนอก OPDราชาวดี20/04/201708:00:0016:30:00สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ภายใน10ขอขอขอไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้ยกเลิกการจอง05/04/201712:12:00
งานกายภาพบำบัดกังสดาล(ตึกใหม่)21/04/201713:00:0016:30:00สอบพรีเซนต์Journalภายใน7ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ใช้ใช้อนุมัติ03/04/201709:35:00
งานกายภาพบำบัดกังสดาล(ตึกใหม่)26/04/201708:30:0012:00:00การนิเทศการฝึกปฏิบัติงานของนิสิตกายภาพบำบัดภายนอก 10ขอขอไม่ขอใช้ใช้ใช้อนุมัติ03/04/201709:37:00
งานกายภาพบำบัดกังสดาล(ตึกใหม่)04/05/201710:30:0016:30:00พรีเซนต์เคสสอบนิสิตกายภาพบำบัดภายใน7ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ใช้ใช้อนุมัติ03/04/201709:39:00
ศูนย์สุขภาพชุมชน PCUเนรมิตร(PCU)11/04/201708:00:0012:00:00ฉีดวัคซีนเด็กภายใน60ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้อนุมัติ03/04/201710:56:00
ศูนย์สุขภาพชุมชน PCUเนรมิตร(PCU)03/04/201712:00:0015:00:00ประชุมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านภายใน30ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้อนุมัติ03/04/201710:58:00
ศูนย์สุขภาพชุมชน PCUเนรมิตร(PCU)25/04/201708:30:0012:00:00ฉีดวัคซีนเด็กภายใน30ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้อนุมัติ03/04/201711:00:00
ศูนย์สุขภาพชุมชน PCUเนรมิตร(PCU)28/04/201708:00:0012:00:00กิจกรรมผู้สูงอายุภายใน100ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ03/04/201711:03:00
ศูนย์สุขภาพชุมชน PCUเนรมิตร(PCU)07/04/201708:30:0012:00:00ประชุมประจำเดือนอ.ส.มภายใน100ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ03/04/201711:04:00
งานผู้ป่วยนอก OPDราชาวดี03/04/201714:00:0016:30:00ทีมเครื่องมือแพทย์ภายใน14ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ03/04/201711:41:00
ฝ่ายเภสัชกรรมราชาวดี10/04/201713:00:0016:30:00คณะกรรมการความเสี่ยงภายใน10ไม่ขอไม่ขอขอใช้ไม่ใช้ใช้ยกเลิกการจอง03/04/201714:16:00
ฝ่ายเภสัชกรรมราชาวดี10/04/201710:00:0012:00:00คณะกรรมการความเสี่ยงภายใน10ขอไม่ขอไม่ขอใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ03/04/201714:46:00
งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน ERราชาวดี11/04/201714:30:0016:30:00ประชุมเชิงปฏิบัติการการรณรงค์สวมหมวกกันน็อกป้องกันอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลของบุคลากรสาธารณสุข อสม. และเตรียมความพร้อมรับอุบัติเหตุหมู่ช่วงเทสกาลสงกรานต์ภายใน100ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ03/04/201715:20:00
งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน ERราชาวดี07/04/201709:00:0014:00:00ซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่ภายนอก 70ไม่ขอขอไม่ขอใช้ใช้ใช้ยกเลิกการจอง28/03/201708:21:00
งานผู้ป่วยนอก OPDกังสดาล(ตึกใหม่)29/03/201713:30:0016:00:00ทีมเครื่องมือแพทย์ภายใน15ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ไม่ใช้ใช้ยกเลิกการจอง28/03/201715:57:00
ฝ่ายบริหารทั่วไปกังสดาล(ตึกใหม่)28/03/201708:30:0012:00:00เปิดซองเสนอราคาภายใน5ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้อนุมัติ27/03/201708:58:00
งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน ERราชาวดี30/03/201714:30:0016:30:00ประชุมชี้แจงการซ้อมแผนฯภายใน189ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ24/03/201716:32:00
งานประกันราชาวดี24/03/201713:30:0016:30:00งานพัฒนาบุคลากรภายใน15ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ23/03/201714:10:00
ศูนย์สุขภาพชุมชน PCUเนรมิตร(PCU)22/03/201708:30:0012:00:00ประชุมป.ป.สภายใน60ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้อนุมัติ21/03/201707:29:00
กลุ่มการพยาบาลราชาวดี22/03/201708:30:0016:30:00คปสอ.ภายใน20ขอขอขอใช้ใช้ใช้อนุมัติ21/03/201713:24:00
ศูนย์สุขภาพชุมชน PCUเนรมิตร(PCU)23/03/201708:30:0012:00:00ประชุมขยะในชุมชนภายใน50ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ใช้ใช้อนุมัติ21/03/201714:02:00
กลุ่มการพยาบาลกังสดาล(ตึกใหม่)23/03/201715:00:0018:00:00การเลี้ยงส่ง นายบรรเลง ปานมีภายใน60ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ21/03/201715:07:00
งานsupplyราชาวดี21/03/201714:00:0016:30:00Cop ENVภายใน10ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ20/03/201713:43:00
งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน ERราชาวดี16/03/201714:00:0016:30:00เตรียมความพร้อมอุบัติภัยหมู่ภายใน20ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ16/03/201708:38:00
งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน ERราชาวดี29/03/201709:00:0012:00:00การซ้อมแผนอุบัติภัยหมู่ภายนอก 30ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ใช้ใช้อนุมัติ16/03/201719:38:00
งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน ERราชาวดี29/03/201713:30:0016:30:00ประชุมประจำเดือนภายใน25ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ16/03/201719:40:00
ฝ่ายเภสัชกรรมกังสดาล(ตึกใหม่)28/03/201713:30:0016:30:00PCTภายใน10ไม่ขอไม่ขอขอใช้ใช้ใช้ยกเลิกการจอง15/03/201715:18:00
ฝ่ายทันตกรรมกังสดาล(ตึกใหม่)16/03/201710:30:0012:30:00นิเทศงานนักศึกษาหลักสูตรทันตสาธารณสุขภายนอก 6ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ13/03/201715:39:00
ฝ่ายบริหารทั่วไปราชาวดี14/03/201712:00:0016:30:00คปสอ.ภายใน20ไม่ขอไม่ขอขอใช้ใช้ใช้อนุมัติ13/03/201715:50:00
ฝ่ายเภสัชกรรมราชาวดี10/03/201713:00:0016:30:00PCTภายใน10ไม่ขอไม่ขอขอใช้ใช้ใช้อนุมัติ09/03/201711:49:00
ฝ่ายเภสัชกรรมราชาวดี22/03/201713:00:0016:30:00ความเสี่ยงภายใน10ไม่ขอไม่ขอขอไม่ใช้ไม่ใช้ใช้ยกเลิกการจอง09/03/201713:06:00
NCDราชาวดี28/03/201708:30:0016:30:00การพัฒนาเครือข่ายดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองภายใน30ขอขอไม่ขอใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ09/03/201713:08:00
ฝ่ายเภสัชกรรมกังสดาล(ตึกใหม่)08/03/201713:00:0016:30:00PCTภายใน10ไม่ขอไม่ขอขอใช้ใช้ใช้อนุมัติ08/03/201708:04:00
ฝ่ายบริหารทั่วไปราชาวดี16/03/201708:30:0012:00:00รับประเมิน green&cleanภายนอก 25ขอไม่ขอไม่ขอใช้ใช้ใช้อนุมัติ08/03/201713:14:00
ฝ่ายบริหารทั่วไปราชาวดี14/03/201708:30:0012:00:00คสปอ.ภายใน20ขอขอไม่ขอใช้ใช้ใช้อนุมัติ08/03/201713:19:00
ฝ่ายบริหารทั่วไปกินรี(หน้าห้อง ผอ.ตึกใหม่)14/03/201713:00:0016:30:00planfinภายใน15ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ใช้ใช้อนุมัติ08/03/201713:21:00
กลุ่มการพยาบาลราชาวดี09/03/201709:30:0016:30:00ประชุมประจำเดือน.ภายใน15ขอขอขอใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ07/03/201709:23:00
ฝ่ายเภสัชกรรมราชาวดี10/03/201710:00:0012:00:00รับเจ้าหน้าที่ บ.วิริยะประกันภัยภายใน15ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ07/03/201709:56:00
งานประกันราชาวดี08/03/201714:00:0016:30:00งานพัฒนาบุคคลากรภายใน15ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ06/03/201713:06:00
งานsupplyราชาวดี03/03/201714:00:0016:30:00ประชุมICเตรียมความพร้อมเผ้าระวังไข้หวัดนกภายใน15ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ใช้ใช้อนุมัติ03/03/201704:45:00
ฝ่ายบริหารทั่วไปกังสดาล(ตึกใหม่)03/03/201714:00:0016:30:00ประชุมเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทั่วไปภายใน30ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ใช้ใช้อนุมัติ02/03/201711:49:00
ศูนย์สุขภาพชุมชน PCUเนรมิตร(PCU)02/03/201708:00:0012:00:00ประชุมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านภายใน30ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้อนุมัติ01/03/201709:09:00
ศูนย์สุขภาพชุมชน PCUเนรมิตร(PCU)10/03/201708:30:0012:00:00ฉีดวัคซีคเด็กภายใน20ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้อนุมัติ01/03/201709:16:00
ศูนย์สุขภาพชุมชน PCUเนรมิตร(PCU)17/03/201708:30:0012:00:00ประชุมอ.ส.มภายใน120ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้อนุมัติ01/03/201709:19:00
ศูนย์สุขภาพชุมชน PCUเนรมิตร(PCU)28/03/201708:30:0012:00:00ฉีดวัคซีนเด็กภายใน50ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้อนุมัติ01/03/201709:22:00
ศูนย์สุขภาพชุมชน PCUเนรมิตร(PCU)31/03/201708:30:0012:00:00จัดกิจกรรมผู้สูงอายุภายใน100ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้อนุมัติ01/03/201709:25:00
งานแผนไทยกังสดาล(ตึกใหม่)09/03/201710:00:0015:00:00รับอาจารย์นิเทศงานภายนอก 9ขอขอขอใช้ใช้ใช้อนุมัติ28/02/201713:27:00
ศูนย์สุขภาพชุมชน PCUราชาวดี02/03/201713:00:0016:30:00ติดตาม ชี้แจงทำความเข้าใจในการบันทึกข้อมูลฯ 43 แฟ้มภายนอก 30ไม่ขอไม่ขอขอใช้ใช้ใช้อนุมัติ27/02/201709:09:00
ฝ่ายบริหารทั่วไปกังสดาล(ตึกใหม่)28/02/201713:00:0016:30:00ประชุมเกี่ยวกับพัสดุภายใน10ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ24/02/201713:26:00
ฝ่ายเภสัชกรรมราชาวดี24/02/201709:00:0012:00:00รับนิเทศวัคซีนยาจาก สสจ.ภายใน10ขอไม่ขอไม่ขอใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ23/02/201709:19:00
งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน ERราชาวดี23/02/201713:30:0016:30:00ประชุมหน่วยงาน ER+LRภายใน20ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้ยกเลิกการจอง23/02/201712:51:00
งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน ERราชาวดี24/02/201713:30:0016:30:00ประชุมเรื่อง LR+ERภายใน20ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้อนุมัติ23/02/201712:54:00
ฝ่ายเภสัชกรรมกังสดาล(ตึกใหม่)24/02/201713:00:0016:00:00คณะกรรมการความเสี่ยงภายใน10ไม่ขอไม่ขอขอไม่ใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ23/02/201713:43:00
ศูนย์สุขภาพชุมชน PCUเนรมิตร(PCU)23/02/201708:30:0015:00:00รณรงค์ฉีดวัคซีนคอตีบบาดทะยักภายใน100ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ22/02/201716:05:00
ฝ่ายเภสัชกรรมราชาวดี07/03/201713:30:0016:30:00ระบบยาภายใน10ไม่ขอไม่ขอขอใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ22/02/201720:27:00
งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน ERกังสดาล(ตึกใหม่)22/02/201713:00:0016:30:00ประชุมเรื่องการเตรียมความพร้อมรับอุบัติหมู่อุบัติภัยภายใน13ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ21/02/201708:53:00
ฝ่ายบริหารทั่วไปราชาวดี23/02/201713:30:0016:30:00ประชุมทีมENVภายใน15ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ใช้ใช้อนุมัติ21/02/201711:44:00
ฝ่ายบริหารทั่วไปกินรี(หน้าห้อง ผอ.ตึกใหม่)21/02/201713:00:0016:30:00ประชุม กกบ.ภายใน7ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้อนุมัติ20/02/201714:13:00
กลุ่มการพยาบาลกังสดาล(ตึกใหม่)15/02/201713:00:0016:30:00ประจำเดือนภายใน15ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ15/02/201708:48:00
กลุ่มการพยาบาลราชาวดี17/02/201708:30:0016:30:00ประชุมคณะกรรมการวิจัยสัญจรภายนอก 30ขอขอขอใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ15/02/201711:05:00
ฝ่ายเภสัชกรรมราชาวดี22/02/201709:00:0015:00:00PCT ทบทวนเคสภายใน15ไม่ขอไม่ขอขอใช้ใช้ใช้อนุมัติ11/02/201714:26:00
กลุ่มการพยาบาลกังสดาล(ตึกใหม่)16/02/201709:30:0016:30:00ประชุมประจำเดือนภายใน15ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ไม่ใช้ใช้ยกเลิกการจอง10/02/201714:22:00
NCDเนรมิตร(PCU)28/03/201708:30:0014:00:00โครงการคัดกรองตาต้อกระจกภายนอก 150ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ10/02/201716:12:00
งานsupplyกังสดาล(ตึกใหม่)08/02/201713:30:0016:30:00ประชุมทีมICCภายใน15ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ใช้ใช้อนุมัติ07/02/201709:27:00
กลุ่มการพยาบาลราชาวดี09/02/201708:30:0016:30:00ประชุม คปสอ.ภายนอก 25ขอขอขอใช้ใช้ใช้อนุมัติ07/02/201715:52:00
ศูนย์สุขภาพชุมชน PCUราชาวดี07/02/201713:00:0016:30:00วิจัยอุปกรณ์ฟื้นฟูผู้ป่วยภายนอก 30ไม่ขอไม่ขอขอใช้ใช้ใช้อนุมัติ06/02/201713:57:00
กลุ่มการพยาบาลราชาวดี02/02/201714:30:0016:00:00การคีย์ข้อมูลภายใน100ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ใช้ใช้อนุมัติ02/02/201713:50:00
กลุ่มการพยาบาลกังสดาล(ตึกใหม่)01/02/201710:00:0012:00:00ค่าตอบแทนภาครัฐภายใน20ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ใช้ใช้อนุมัติ01/02/201709:39:00
ห้องบัตร/เวชระเบียนราชาวดี31/01/201713:00:0015:00:00ตรวจสอบเวชระเบียนผู้ป่วยนอกภายใน7ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้อนุมัติ31/01/201709:48:00
กลุ่มการพยาบาลราชาวดี31/01/201709:00:0016:00:00ทำแผนภายใน10ขอขอไม่ขอใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ30/01/201711:20:00
ฝ่ายเภสัชกรรมราชาวดี08/02/201713:00:0016:00:00ระบบยาภายใน25ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ใช้ใช้อนุมัติ30/01/201711:51:00
ฝ่ายทันตกรรมราชาวดี30/01/201710:00:0012:30:00นิเทศนักศึกษาทันตสาธารณสุขภายนอก 6ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ26/01/201713:32:00
งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน ERราชาวดี30/01/201713:30:0016:30:00ประชุมหน่วยงานภายใน26ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ25/01/201714:22:00
งานผู้ป่วยนอก OPDราชาวดี23/01/201713:30:0016:30:00cinference case study นักศึกษาาพยาบาลภายใน14ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ19/01/201710:42:00
ฝ่ายเภสัชกรรมราชาวดี10/02/201713:00:0016:00:00ให้ความรู้การใช้ Insulin penfill (mypen)ภายใน25ไม่ขอไม่ขอขอไม่ใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ19/01/201716:22:00
กลุ่มการพยาบาลกังสดาล(ตึกใหม่)18/01/201708:30:0012:00:00การส่งชาร์ทคนไข้ในภายใน10ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ17/01/201710:33:00
งานผู้ป่วยนอก OPDราชาวดี19/01/201714:00:0016:00:00สอนนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่่ 4ภายใน10ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ17/01/201710:59:00
ห้องเลขาผอ.ราชาวดี18/01/201712:00:0014:00:00องค์แพทย์ภายใน7ไม่ขอขอไม่ขอใช้ใช้ใช้อนุมัติ17/01/201713:24:00
ฝ่ายเภสัชกรรมกังสดาล(ตึกใหม่)18/01/201713:00:0016:00:00กรรมการความเสี่ยงภายใน10ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ไม่ใช้ใช้ยกเลิกการจอง17/01/201716:03:00
ฝ่ายบริหารทั่วไปกินรี(หน้าห้อง ผอ.ตึกใหม่)16/01/201713:30:0016:30:00คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลวัดโบสถ์ภายใน7ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้อนุมัติ12/01/201713:28:00
ฝ่ายบริหารทั่วไปกินรี(หน้าห้อง ผอ.ตึกใหม่)13/01/201713:30:0016:30:00รายงานความก้าวหน้าการก่อสร้าอาคารภายใน10ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้อนุมัติ12/01/201713:30:00
งานผู้ป่วยนอก OPDราชาวดี13/01/201714:00:0016:00:00สอนนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4ภายใน10ไม่ขอไม่ขอขอใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ11/01/201715:32:00
กลุ่มการพยาบาลราชาวดี20/01/201710:00:0016:30:00การพัฒนาระบบส่งต่อด้วย telemedicineภายนอก 40ขอขอขอใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ10/01/201710:54:00
องค์กรแพทย์ราชาวดี11/01/201712:00:0014:00:00ประชุมองค์กรแพทย์ภายใน9ไม่ขอขอไม่ขอใช้ไม่ใช้ไม่ใช้อนุมัติ10/01/201710:57:00
ฝ่ายเภสัชกรรมราชาวดี11/01/201714:00:0016:30:00PCTภายใน10ไม่ขอไม่ขอขอใช้ใช้ใช้ยกเลิกการจอง10/01/201713:01:00
กลุ่มการพยาบาลกังสดาล(ตึกใหม่)06/01/201709:30:0011:00:00อบรมนักศึกษาพยาบาลภายใน11ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้อนุมัติ06/01/201709:13:00
กลุ่มการพยาบาลกังสดาล(ตึกใหม่)05/01/201710:00:0016:30:00หัวหน้างานกลุ่มการภายใน15ไม่ขอขอไม่ขอไม่ใช้ใช้ใช้อนุมัติ04/01/201711:39:00
ฝ่ายบริหารทั่วไปราชาวดี29/12/201608:30:0016:30:00ผู้ตรวจราชการฯตรวจเยี่ยม รพ.ภายนอก 20ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ใช้ใช้อนุมัติ28/12/201609:23:00
ฝ่ายเภสัชกรรมราชาวดี28/12/201613:00:0016:30:00PCT ทบทวนเคสภายใน10ไม่ขอไม่ขอขอใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ26/12/201609:03:00
ฝ่ายเภสัชกรรมกังสดาล(ตึกใหม่)28/12/201613:00:0016:30:00คณะกรรมการความเสี่ยงภายใน10ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ26/12/201610:06:00
กลุ่มการพยาบาลกังสดาล(ตึกใหม่)23/12/201609:00:0012:00:00แผนภายใน15ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ใช้ใช้อนุมัติ23/12/201609:01:00
กลุ่มการพยาบาลกังสดาล(ตึกใหม่)22/12/201613:00:0015:00:00ทีมนำภายใน15ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ใช้ใช้อนุมัติ22/12/201615:13:00
ฝ่ายบริหารทั่วไปราชาวดี23/12/201613:00:0016:30:00ตรวจสอบภายในภายใน25ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ21/12/201614:22:00
งานผู้ป่วยนอก OPDกังสดาล(ตึกใหม่)26/12/201613:30:0016:30:00นำเสนอ case conference นักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่4 วพพ.ภายใน15ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ใช้ใช้อนุมัติ21/12/201614:39:00
ศูนย์สุขภาพชุมชน PCUเนรมิตร(PCU)26/12/201608:30:0016:30:00สิ่งแวดล้อมของจังหวัดภายนอก 60ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ20/12/201616:26:00
งานผู้ป่วยนอก OPDกังสดาล(ตึกใหม่)19/12/201613:30:0016:00:00บรรยายเรื่องการซักประวัติ ตรวจร่างกายและการบันทึกผลการตรวจร่างกายภายใน10ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ใช้ใช้อนุมัติ19/12/201608:47:00
งานผู้ป่วยนอก OPDราชาวดี20/12/201613:30:0016:00:00บรรยายให้ความรู้ นศ.พยาบาล ชั้นปีที่ 4ภายใน10ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้อนุมัติ19/12/201608:51:00
ฝ่ายเภสัชกรรมราชาวดี26/12/201613:00:0016:30:00ระบบยาภายใน10ไม่ขอไม่ขอขอใช้ใช้ใช้อนุมัติ19/12/201614:40:00
งานประกันชลธาร(โรงครัว)19/12/201613:30:0016:30:00งานพัฒนาบุคลากรภายใน15ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ16/12/201616:11:00
ฝ่ายเภสัชกรรมกังสดาล(ตึกใหม่)15/12/201613:00:0016:30:00ประชุมคณะกรรมการความเสี่ยงภายใน10ไม่ขอไม่ขอขอใช้ไม่ใช้ใช้ยกเลิกการจอง14/12/201610:07:00
ห้องเลขาผอ.ราชาวดี13/12/201612:00:0013:00:00ประชุมองค์กรแพทย์ภายใน10ไม่ขอขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้อนุมัติ13/12/201611:31:00
ศูนย์สุขภาพชุมชน PCUเนรมิตร(PCU)09/12/201608:30:0012:00:00ประขุม อสม.ภายใน100ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ08/12/201615:58:00
ศูนย์สุขภาพชุมชน PCUเนรมิตร(PCU)13/12/201608:30:0012:00:00ฉีดวัคซีนเด็กภายนอก 60ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ08/12/201615:59:00
ศูนย์สุขภาพชุมชน PCUเนรมิตร(PCU)25/12/201608:30:0016:00:00ตรวจภาวะแทรกซ้อมผู้ป่วยเบาหวานภายนอก 150ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ08/12/201616:00:00
ศูนย์สุขภาพชุมชน PCUเนรมิตร(PCU)27/12/201608:30:0012:00:00ฉีดวัคซีนเด็กภายนอก 30ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ08/12/201616:02:00
ศูนย์สุขภาพชุมชน PCUเนรมิตร(PCU)30/12/201608:30:0012:00:00จัดกิจกรรมผู้สูงอายุภายนอก 100ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ08/12/201616:02:00
ศูนย์สุขภาพชุมชน PCUเนรมิตร(PCU)25/01/201708:30:0016:00:00ตรวจภาวะแทรกซ้อนผู้ป่วยเบาหวานภายนอก 150ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ08/12/201616:03:00
งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน ERราชาวดี13/12/201613:00:0016:30:00CPR (Basic)ภายใน40ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ06/12/201608:01:00
งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน ERราชาวดี14/12/201613:00:0016:30:00Basic CPRภายใน40ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ใช้ใช้อนุมัติ06/12/201608:03:00
งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน ERราชาวดี15/12/201613:00:0016:30:00Advance CPRภายใน30ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้อนุมัติ06/12/201608:42:00
งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน ERราชาวดี16/12/201613:00:0016:30:00advance CPRภายใน30ไม่ขอไม่ขอขอไม่ใช้ใช้ใช้อนุมัติ06/12/201608:43:00
กลุ่มการพยาบาลกังสดาล(ตึกใหม่)07/12/201610:00:0016:30:00ประชุมประจำเดือนภายใน15ขอขอขอใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ06/12/201615:43:00
ฝ่ายเภสัชกรรมราชาวดี02/12/201613:30:0016:30:00Gin conferenceภายใน15ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ใช้ใช้อนุมัติ02/12/201610:11:00
กลุ่มการพยาบาลราชาวดี02/12/201614:00:0016:00:00Gin Conferenceภายใน15ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ01/12/201615:51:00
งานผู้ป่วยนอก OPDกังสดาล(ตึกใหม่)29/11/201613:00:0016:30:00ประชุมนำเสนอกรณีศึกษา นศ.พยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพิษณุโลกภายใน12ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ28/11/201613:32:00
ห้องเลขาผอ.ราชาวดี29/11/201613:30:0016:30:00ทีมนำระดับโรงพยาบาลภายใน20ไม่ขอไม่ขอขอใช้ใช้ใช้อนุมัติ28/11/201615:18:00
กลุ่มการพยาบาลกังสดาล(ตึกใหม่)28/11/201613:00:0016:30:00HHCภายใน15ไม่ขอไม่ขอขอไม่ใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ25/11/201615:41:00
ฝ่ายเภสัชกรรมราชาวดี30/11/201613:00:0016:30:00ประชุมวิชาการ แนวทางการดูแลผุ้ป่วยถูกงูกัดภายนอก 30ไม่ขอไม่ขอขอใช้ใช้ใช้อนุมัติ24/11/201609:52:00
ศูนย์สุขภาพชุมชน PCUเนรมิตร(PCU)18/01/201708:30:0016:00:00นัดตรวจตา-เท้าภายนอก 100ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ22/11/201616:10:00
ฝ่ายเภสัชกรรมราชาวดี23/11/201613:30:0016:30:00PCTภายใน15ไม่ขอไม่ขอขอใช้ใช้ใช้อนุมัติ21/11/201611:03:00
กลุ่มการพยาบาลราชาวดี18/11/201609:30:0012:00:00การทำ CQI ปี2560ภายใน5ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้อนุมัติ18/11/201609:36:00
งานประกันราชาวดี14/11/201613:00:0016:30:00พัฒนาบุคคลากรภายใน10ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ18/11/201609:39:00
ฝ่ายบริหารทั่วไปราชาวดี28/11/201608:30:0016:30:00เลือกตั้งคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ สสจ.ภายใน124ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้อนุมัติ18/11/201610:31:00
ฝ่ายเภสัชกรรมราชาวดี22/11/201613:00:0016:30:00ระบบยาภายใน10ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ใช้ใช้อนุมัติ16/11/201608:51:00
ฝ่ายบริหารทั่วไปราชาวดี17/11/201613:00:0016:30:00ประชุมENVภายใน20ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ15/11/201613:23:00
งานผู้ป่วยนอก OPDราชาวดี14/11/201614:00:0016:30:00สอนนักศึกษาพยาบาลเรื่องการวินิจฉัยแยกโรค กลุ่มอาการไข้ภายใน10ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ14/11/201608:48:00
ศูนย์สุขภาพชุมชน PCUเนรมิตร(PCU)15/11/201608:30:0012:00:003ปี3ล้านเลิกบุหรี่ฯภายนอก 50ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ14/11/201615:48:00
กลุ่มการพยาบาลราชาวดี15/11/201613:00:0016:30:00ประชุมการ ออดิดเคมีภายใน10ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้อนุมัติ14/11/201616:10:00
ศูนย์สุขภาพชุมชน PCUเนรมิตร(PCU)10/11/201608:30:0012:00:00ฉีดวัคซีนเด็กภายนอก 100ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ10/11/201609:35:00
ศูนย์สุขภาพชุมชน PCUเนรมิตร(PCU)11/11/201608:30:0012:00:00ประชุม อ.ส.ม.ภายนอก 150ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ10/11/201609:43:00
ศูนย์สุขภาพชุมชน PCUเนรมิตร(PCU)29/11/201608:30:0012:00:00ฉีดวัคซีนเด็กภายนอก 100ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ10/11/201609:50:00
ศูนย์สุขภาพชุมชน PCUเนรมิตร(PCU)25/11/201608:30:0012:00:00จัดกิจกรรมผู้สูงอายุภายนอก 100ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ10/11/201609:53:00
ฝ่ายเภสัชกรรมราชาวดี09/11/201613:30:0016:30:00ทบทวนการดูแลผู้ป่วย PCTภายใน15ไม่ขอไม่ขอขอใช้ใช้ใช้อนุมัติ08/11/201614:41:00
ฝ่ายเภสัชกรรมราชาวดี16/11/201613:00:0016:30:00ระบบยาภายใน10ไม่ขอไม่ขอขอใช้ใช้ใช้ยกเลิกการจอง08/11/201616:24:00
กลุ่มการพยาบาลกังสดาล(ตึกใหม่)08/11/201609:00:0016:30:00ประชุมประจำเดือนภายใน15ไม่ขอขอไม่ขอใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ07/11/201608:38:00
กลุ่มการพยาบาลราชาวดี10/11/201609:00:0016:30:00ประชุม คป.สอ.วัดโบสถ์ภายใน30ขอขอขอใช้ใช้ใช้อนุมัติ07/11/201614:05:00
กลุ่มการพยาบาลราชาวดี11/11/201609:00:0016:30:00ประชุม คป.สอ.วัดโบสถ์ภายใน30ขอขอขอใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ07/11/201614:07:00
งานธุระการราชาวดี08/11/201612:00:0013:30:00ประชุมองค์กรแพทย์ภายใน8ไม่ขอขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ07/11/201616:22:00
งานธุระการราชาวดี09/11/201612:00:0013:30:00ปฐมนิเทศแพทย์หมุนเวียนภายใน30ไม่ขอขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ07/11/201616:25:00
งานประกันกังสดาล(ตึกใหม่)25/10/201609:00:0016:00:00ขึ้นทะเบียนหน่วยงานบริการภายใน15ไม่ขอขอไม่ขอใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ25/10/201609:14:00
กลุ่มการพยาบาลราชาวดี25/10/201610:00:0016:30:00ปรึกษาหารือ และแจ้งข่าวสารภายใน15ไม่ขอขอไม่ขอใช้ไม่ใช้ใช้ยกเลิกการจอง25/10/201609:20:00
กลุ่มการพยาบาลราชาวดี25/10/201610:00:0012:00:00ประชุมประจำเดือน หัวหน้างานในกลุ่มการฯภายใน15ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ25/10/201610:09:00
งานห้องคลอด LRราชาวดี25/10/201614:30:0016:30:00ประชุมหน่วยงาน Er+Lrภายใน15ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ25/10/201610:17:00
ฝ่ายบริหารทั่วไปกังสดาล(ตึกใหม่)19/10/201608:30:0016:30:00โปรแกรมคลังวัสดุภายใน6ขอไม่ขอไม่ขอใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ19/10/201609:56:00
ฝ่ายบริหารทั่วไปราชาวดี20/10/201609:00:0016:30:00แผนงานทีมนำภายใน25ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ19/10/201613:36:00
NCDราชาวดี26/10/201609:00:0016:30:00์NCDภายใน20ขอขอไม่ขอใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ19/10/201613:38:00
กลุ่มการพยาบาลราชาวดี18/10/201609:00:0016:30:00ประชุมทีมนำภายใน25ไม่ขอขอไม่ขอใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ17/10/201610:13:00
ฝ่ายเภสัชกรรมราชาวดี17/10/201613:30:0016:30:00ระบบยาภายใน10ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ13/10/201609:02:00
กลุ่มการพยาบาลราชาวดี12/10/201609:00:0016:30:00ทำแผนภายใน30ไม่ขอขอไม่ขอใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ12/10/201608:47:00
ฝ่ายเภสัชกรรมกังสดาล(ตึกใหม่)12/10/201615:00:0016:30:00PCTภายใน10ไม่ขอไม่ขอขอใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ12/10/201610:56:00
ฝ่ายทันตกรรมราชาวดี13/10/201609:00:0016:00:00แผนงานทันตกรรมปี60ภายใน15ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ใช้ใช้อนุมัติ12/10/201613:35:00
ฝ่ายบริหารทั่วไปกินรี(หน้าห้อง ผอ.ตึกใหม่)13/10/201608:30:0012:00:00ประชุม กกบ.ภายใน7ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้อนุมัติ12/10/201616:21:00
ฝ่ายบริหารทั่วไปกังสดาล(ตึกใหม่)13/10/201613:00:0016:30:00ประชุมทีมนำภายใน20ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ใช้ใช้อนุมัติ12/10/201616:21:00
กลุ่มการพยาบาลราชาวดี10/10/201609:00:0016:30:00ทำแผนต่อเนื่องภายใน25ไม่ขอขอไม่ขอใช้ใช้ใช้อนุมัติ07/10/201618:53:00
กลุ่มการพยาบาลราชาวดี11/10/201609:00:0016:30:00ทำแผนภายใน30ไม่ขอขอไม่ขอใช้ใช้ใช้อนุมัติ07/10/201618:55:00
กลุ่มการพยาบาลราชาวดี06/10/201608:30:0016:30:00ประชุมทีมนำภายใน20ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ03/10/201615:52:00
กลุ่มการพยาบาลราชาวดี07/10/201608:30:0016:30:00ประชุมทีมนำภายใน20ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ03/10/201615:54:00
กลุ่มการพยาบาลราชาวดี27/09/201614:00:0016:30:00การอบรมชี้แจงการให้ยาเคมีภายใน80ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ใช้ใช้อนุมัติ27/09/201609:04:00
ฝ่ายเภสัชกรรมราชาวดี29/09/201613:00:0016:30:00ทีม RMภายใน10ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ27/09/201609:39:00
ฝ่ายเภสัชกรรมราชาวดี28/09/201613:00:0016:30:00PCTภายใน15ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ27/09/201615:16:00
กลุ่มการพยาบาลกังสดาล(ตึกใหม่)28/09/201613:30:0016:00:00วิชาการตรวจสุขภาพ และการวินิจฉัยเบื้องต้นภายใน10ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ใช้ใช้ยกเลิกการจอง26/09/201609:38:00
กลุ่มการพยาบาลกังสดาล(ตึกใหม่)29/09/201613:30:0016:00:00วิชาการตรวจร่างกายและการวิฉัยโรคเบื้องต้นนักศึกษาส่าสุข ม.พะเยาภายใน10ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ใช้ใช้อนุมัติ26/09/201612:41:00
ฝ่ายบริหารทั่วไปกินรี(หน้าห้อง ผอ.ตึกใหม่)23/09/201613:00:0016:30:00Planfinภายใน10ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้อนุมัติ23/09/201611:18:00
ฝ่ายบริหารทั่วไปกินรี(หน้าห้อง ผอ.ตึกใหม่)26/09/201608:30:0016:30:00ประชุมทีมนำภายใน10ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้ยกเลิกการจอง23/09/201611:22:00
กลุ่มการพยาบาลราชาวดี21/09/201613:30:0016:30:00นำเสนอCase study dyspepsiaภายใน10ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ใช้ใช้อนุมัติ20/09/201611:54:00
ฝ่ายบริหารทั่วไปราชาวดี29/09/201609:00:0012:30:00เตรียมรับประเมินโรงพยาบาลตามมาตรฐานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยภายใน15ขอไม่ขอไม่ขอใช้ใช้ใช้อนุมัติ20/09/201612:08:00
ฝ่ายเภสัชกรรมราชาวดี28/09/201613:00:0016:30:00คณะกรรมการ RMภายใน10ไม่ขอไม่ขอขอใช้ไม่ใช้ใช้ยกเลิกการจอง19/09/201608:53:00
กลุ่มการพยาบาลกังสดาล(ตึกใหม่)15/09/201610:00:0016:30:00ประชุมฝ่ายภายใน13ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ15/09/201609:00:00
ฝ่ายเภสัชกรรมราชาวดี15/09/201612:00:0016:30:00ปฐมนิเทศแพทย์ใหม่และประชุมทีมนำภายใน30ไม่ขอขอขอใช้ใช้ใช้อนุมัติ15/09/201610:02:00
กลุ่มการพยาบาลเนรมิตร(PCU)14/09/201616:00:0016:30:00เลี้ยงส่งเจ้าหน้าที่ภายนอก 50ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ13/09/201611:52:00
ฝ่ายเภสัชกรรมราชาวดี14/09/201613:30:0016:30:00PCTภายใน12ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ใช้ใช้อนุมัติ13/09/201614:09:00
ฝ่ายเภสัชกรรมราชาวดี23/09/201613:00:0016:30:00ระบบยาภายใน10ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ13/09/201616:26:00
NCDราชาวดี14/09/201608:30:0012:00:00การคีย์ข้อมูลโรคไม่ติดต่อภายใน20ขอขอไม่ขอใช้ใช้ใช้อนุมัติ12/09/201612:02:00
งานsupplyราชาวดี12/09/201613:00:0016:30:00เตรียมแผนENV60ภายใน15ไม่ขอไม่ขอขอใช้ใช้ใช้อนุมัติ09/09/201611:03:00
กลุ่มการพยาบาลราชาวดี09/09/201614:30:0016:30:00วัสดุการแพทย์และเครื่องมือแพทย์ภายใน15ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ07/09/201609:37:00
ฝ่ายเภสัชกรรมราชาวดี15/09/201613:00:0016:00:00PTC (ระบบยา)ภายใน10ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ใช้ยกเลิกการจอง07/09/201610:00:00
กลุ่มการพยาบาลกังสดาล(ตึกใหม่)07/09/201610:00:0010:30:00นิเทศนิสิตฝึกงาน ม.พะเยาภายใน7ไม่ขอไม่ขอไม่ขอไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้อนุมัติ07/09/201610:28:00
กลุ่มการพยาบาลกังสดาล(ตึกใหม่)02/09/201610:00:0016:30:00ประชุมกกบ.กลุ่มการพยาบาลภายใน15ไม่ขอไม่ขอไม่ขอใช้ไม่ใช้ใช้อนุมัติ02/09/201610:40:00