หน้าที่ 
 จาก 37
รายการ 21 ถึง 40 จาก 732
 
หน่วยงาน
จองห้องประชุมชื่อ
วันที่จะประชุม
เริ่มเวลา
ถึงเวลา
ประชุมเรื่อง
ประเภทประชุม
ชื่อผู้ขอใช้
จำนวนผู้ประชุม
สถานะคำขอ
วันที่บันทึกขอ
เวลาที่บันทึกขอ
ศูนย์สุขภาพชุมชน PCU เนรมิตร(PCU) 13/11/2018 08:30:00 12:00:00 ฉีดวัคซีนเด็ก ภายใน สุดารัตน์ ถมวรรณ์ 30 อนุมัติ 01/11/2018 11:46:01
ศูนย์สุขภาพชุมชน PCU เนรมิตร(PCU) 16/11/2018 08:30:00 12:00:00 โครงการส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัยเพื่อโรคเบาหวาน-ความดัน ภายใน สุดารัตน์ ถมวรรณ์ 180 อนุมัติ 01/11/2018 11:55:43
ศูนย์สุขภาพชุมชน PCU เนรมิตร(PCU) 27/11/2018 08:30:00 12:00:00 โครงการส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัยเพื่อโรคเบาหวาน-ความดัน ภายใน สุดารัตน์ ถมวรรณ์ 150 อนุมัติ 01/11/2018 11:57:20
ศูนย์สุขภาพชุมชน PCU เนรมิตร(PCU) 30/11/2018 08:30:00 12:00:00 กิจกรรมผู้สูงอายุ ภายใน สุดารัตน์ ถมวรรณ์ 100 อนุมัติ 01/11/2018 11:58:47
ฝ่ายเภสัชกรรม ราชาวดี 30/10/2018 09:00:00 12:00:00 ประชุมทีม RM ภายใน สุพิชชา พิพัฒน์เทอดสกุล 15 อนุมัติ 29/10/2018 15:03:45
ฝ่ายเภสัชกรรม ราชาวดี 30/10/2018 13:00:00 16:30:00 PCT ภายใน กานติมา สุขโฉม 10 อนุมัติ 25/10/2018 16:50:41
ฝ่ายเภสัชกรรม ราชาวดี 29/10/2018 13:00:00 16:30:00 pct ภายใน กานติมา สุขโฉม 10 อนุมัติ 25/10/2018 16:51:40
ฝ่ายเภสัชกรรม กังสดาล(ตึกใหม่) 09/11/2018 08:30:00 16:30:00 ต่ออายุใบอนุญาตสถานพยาบาล ภายนอก กานติมา สุขโฉม 10 อนุมัติ 24/10/2018 16:13:46
ฝ่ายเภสัชกรรม ราชาวดี 24/10/2018 13:00:00 16:30:00 RM ความเสี่ยง(หัวหน้างาน) ภายใน สุพิชชา พิพัฒน์เทอดสกุล 15 อนุมัติ 23/10/2018 20:06:12
ฝ่ายบริหารทั่วไป ราชาวดี 09/11/2018 08:30:00 16:30:00 เลิอกตั้งคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข ภายนอก ปิยาภรณ์ ทิมมะ 100 อนุมัติ 22/10/2018 14:43:54
ศูนย์สุขภาพชุมชน PCU ราชาวดี 19/10/2018 13:30:00 15:30:00 VDO conference เพื่อติดตามสถานการณ์โรคไข้เลือดออก ภายใน สุดารัตน์ ถมวรรณ์ 10 อนุมัติ 18/10/2018 13:30:59
ฝ่ายเภสัชกรรม ราชาวดี 22/10/2018 13:00:00 16:30:00 พิจารณาบัญชียา รพสต ภายใน กานติมา สุขโฉม 15 อนุมัติ 18/10/2018 15:06:57
ศูนย์สุขภาพชุมชน PCU เนรมิตร(PCU) 19/10/2018 08:30:00 12:00:00 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ภายใน สุดารัตน์ ถมวรรณ์ 50 อนุมัติ 16/10/2018 06:55:48
งานsupply กังสดาล(ตึกใหม่) 12/10/2018 14:00:00 16:30:00 ประชุมทีมICC ภายใน นิตยา นวลบุ 20 อนุมัติ 11/10/2018 07:57:47
ศูนย์สุขภาพชุมชน PCU เนรมิตร(PCU) 12/10/2018 08:30:00 12:00:00 ประชุมอสม ภายใน สุดารัตน์ ถมวรรณ์ 100 อนุมัติ 10/10/2018 04:23:58
ศูนย์สุขภาพชุมชน PCU เนรมิตร(PCU) 09/10/2018 08:30:00 12:00:00 ประชุมเจ้าหน้าที่ ภายใน สุดารัตน์ ถมวรรณ์ 10 อนุมัติ 10/10/2018 04:25:22
องค์กรแพทย์ ราชาวดี 12/10/2018 12:00:00 15:00:00 ปฐมนิเทศแพทย์หมุนเวียน ภายใน สายใจ ดีอินทร์ 20 อนุมัติ 10/10/2018 06:36:16
ฝ่ายบริหารทั่วไป กังสดาล(ตึกใหม่) 05/10/2018 08:30:00 16:30:00 เตรียมสถานที่เลือกตั้งผู้แทน พกส. ภายใน ปิยาภรณ์ ทิมมะ   อนุมัติ 05/10/2018 02:13:01
ห้องเลขาผอ. ราชาวดี 04/10/2018 13:00:00 16:30:00 รับเจ้าหน้าที่จากกรมทางหลวง ภายนอก สายใจ ดีอินทร์ 10 อนุมัติ 04/10/2018 02:09:40
ฝ่ายบริหารทั่วไป กังสดาล(ตึกใหม่) 08/10/2018 08:00:00 16:00:00 เลือกตั้งกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ภายใน ชุติมา ภู่เสือ 20 อนุมัติ 03/10/2018 06:03:46
©2016 e.World Technology Ltd. All rights reserved.